Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Unia Boksu,  ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000854501, NIP: 7010994856 (zwane dalej: „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail: biuro@polskauniaboksu.pl .
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uzyskania licencji, zawarcia umowy, weryfikacji możliwości wzięcia udziału w zawodach.
  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator przekazuje Pani/ Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  4. Administrator nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż do wykonania wskazanych celów.
  6. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym ma Pani/ Pan prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jeżeli inne przepisy tego nie ograniczają.
  7. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. W oparciu o Pani/ Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

KONTO BANKOWE:
PL46109010560000000146810463

ADRES

ul. Belwederska 23,
00-761 Warszawa,
POLSKA

PREZES: Jarosław Kołkowski
SEKRETARZ GENERALNY: Paulina Pietras

Email: biuro@polskauniaboksu.pl

MEDIA

FACEBOOK

POLSAT SPORT