Regulamin sportowy i dyscyplinarny

REGULAMIN SPORTOWY I DYSCYPLINARNY

1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Sportowy i Dyscyplinarny, zwany dalej „Regulaminem”, przyjęty wspólnie przez Zarząd i Komisję Dyscyplinarną Stowarzyszenia Polska Unia Boksu (PUB) zgodnie z § 21 ust. 1 lit. g) oraz § 25 lit. c) Statutu PUB, reguluje organizację zawodów boksu zawodowego nadzorowanych przez PUB oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej osób, o których mowa w ust. 2.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich członków, pracowników i osoby pełniące funkcje statutowe w PUB, a także osoby posiadające licencje wydane przez PUB oraz inne podmioty biorące udział w zawodach boksu zawodowego organizowanych zgodnie z Regulaminem.
 3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Regulaminu, określone w nim kompetencje PUB są wykonywane przez Zarząd.
 4. Występując o licencję lub angażując PUB do nadzorowania zawodów w boksie zawodowym osoba występująca z odpowiednim wnioskiem lub propozycją zawarcia umowy wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz gwarantuje, że osoby uczestniczące w zawodach będą stosować się do postanowień Regulaminu. W razie wątpliwości odpowiedzialność wobec PUB ponosi Promotor.

2 Udział w zawodach

 1. W zawodach boksu zawodowego mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy posiadają aktualne:
 1. badania lekarskie określone w Regulaminie Medycznym PUB lub, w braku takiego regulaminu, zarządzeniach Zarządu PUB,
 2. licencję bokserską PUB, której wyłącznym właścicielem jest zawodnik,
 3. licencję bokserską oraz autoryzację zagranicznych federacji uznawanych przez PUB.
 1. PUB wydaje licencję bokserską na podstawie wniosku zawodnika lub wniosku złożonego za pośrednictwem Promotora/Menedżera reprezentującego zawodnika.
 2. PUB nie uznaje licencji zawodników wydanych przez inne podmioty nadzorujące zawody boksu zawodowego, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Polski.
 3. W przypadku zawodów organizowanych poza granicami Polski, zawodnik lub Promotor/Menedżer reprezentujący zawodnika, składa wniosek do PUB o wydanie autoryzacji na start w terminie minimum 7 dni przed datą złożenia wymaganej dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach PUB może wydać autoryzację na wniosek zgłoszony po tym terminie.
 4. Dla zawodników posiadających licencję PUB dopuszcza się walki na następujących dystansach:
 1. 4  rund – debiutanci oraz zawodnicy z bilansem stoczonych do 2 walk,
 2. 6 rund – zawodnicy z bilansem stoczonych min 3 walk,
 3. 8 rund – zawodnicy z bilansem stoczonych min 7 walk,
 4. 10 rund – zawodnicy z bilansem stoczonych min 8 walk,
 5. 12 rund – zawodnicy z bilansem stoczonych min 10 walk.
 1. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak udokumentowana bogata kariera amatorska zawodnika lub doświadczenie w walkach zawodowych (full contact) toczonych według reguł innych dyscyplin sportu zaliczanych do sportów bokserskich lub mieszanych, PUB może odstąpić od reguł wskazanych w ust. 5.

3 Licencje

 1. W zawodach nadzorowanych przez PUB obowiązują licencje: organizatora zawodów (promotora), menedżera, zawodnika, delegata technicznego, sędziego oraz licencje i autoryzacje federacji narodowych, których zawodnicy walczą w tych zawodach.
 2. PUB przyznaje licencje na dany rok kalendarzowy.
 3. W celu uzyskania licencji osoby zainteresowane wypełniają odpowiednie formularze na stronie https://polskauniaboksu.pl/formularze/.
 4. PUB może odmówić przyznania licencji. Odmowa powinna być uzasadniona.
 5. W przypadku odmowy wydania licencji starającemu się o jej uzyskanie przysługuje odwołanie do Sądu Arbitrażowego PUB. Odwołanie składa się za pośrednictwem PUB w terminie siedmiu dni od dnia poinformowania o odmowie przyznania licencji. Odwołanie rozpatruje jednoosobowo Prezes Sądu Arbitrażowego bez udziału stron, tj. skarżącego i PUB.
 6. PUB prowadzi ewidencję licencji.
 7. Prawa wynikające z licencji są nieprzenoszalne.
 8. Przy wniosku o wydanie licencji pobierana jest opłata licencyjna zgodna z Wykazem Opłat.
 9. Licencji PUB nie może otrzymać osoba, której zawieszono lub odebrano inną licencję PUB.

4 Licencja Promotora

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują zasady działalności organizatorów zawodów boksu zawodowego, zwanych w dalszej części Promotorami, ich prawa i obowiązki oraz zasady przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji udzielanej Promotorom przez PUB.
 2. Działalność Promotora polega na:
 1. organizowaniu zawodów sportowych z udziałem bokserów zawodowych posiadających licencje PUB lub innych federacji,
 2. podejmowaniu współpracy z bokserami zawodowymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (kontrakty promotorskie),
 3. organizowaniu procesu szkolenia oraz odnowy fizjologicznej bokserów związanych z promotorem,
 4. reprezentowaniu zakontraktowanych zawodników przed organami międzynarodowych federacji boksu zawodowego oraz PUB.
 1. Działalność Promotora może wykonywać osoba (prawna lub fizyczna), która spełnia wymagania określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności posiada stosowną licencję.
 2. W przypadku, gdy o licencję Promotora ubiega się osoba fizyczna, powinna ona spełniać następujące warunki:
 1. korzystać z pełni praw obywatelskich,
 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. prowadzić zarejestrowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą – także za pośrednictwem spółki prawa handlowego,
 4. wnieść opłatę licencyjną.
 1. Osoba ubiegająca się o licencję Promotora powinna udokumentować prowadzenie działalności gospodarczej dokumentami z właściwych ewidencji i rejestrów (CEIDG, NIP, REGON, KRS itp.).
 2. Prawo wykonywania działalności Promotora powstaje z chwilą wydania przez PUB licencji.
 3. PUB może odmówić wydania licencji, jeżeli podmiot nie spełnia warunków określonych  w ust. 4-5 i braki te nie zostaną usunięte mimo wezwania w oznaczonym terminie.
 4. PUB może odmówić przyznania licencji także w sytuacji, w której osoba ubiegająca się o jej wydanie nie daje rękojmi rzetelnego wykonywania działalności Promotora, w szczególności z uwagi na brak odpowiednich środków i zaplecza technicznego lub z uwagi na uprzednie naruszenia prawa, zasad współzawodnictwa w boksie lub interesów zawodników.
 5. Licencja powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko (nazwę firmy),
 2. numer licencji,
 3. wskazanie, że licencja została wydana dla Promotora,
 4. termin ważności licencji,
 5. zdjęcie – w przypadku, gdy licencja została wydana na rzecz osoby fizycznej,
 6. pieczęć i podpis Prezesa Zarządu PUB lub pełnomocnika PUB.
 1. Licencji nie może uzyskać Promotor, który został przez PUB ukarany karą czasowego zawieszenia praw z licencji lub dożywotniego zakazu prowadzenia działalności promotorskiej. 
 2. Do obowiązków Promotora należą:
 1. przestrzeganie regulaminów PUB,
 2. dbanie o interesy zawodników objętych kontraktem promotorskim,
 3. przestrzeganie zapisów kontraktów menedżerskich, w tym w szczególności spełnianie przewidzianych kontraktem świadczeń na rzecz zawodnika,
 4. udzielanie PUB wszelkich wymaganych informacji i wysyłania niezbędnych dokumentów nieobjętych tajemnicą handlową lub tajemnicą przedsiębiorstwa,
 5. przekazywanie PUB w uzgodnionym terminie dokumentów i informacji niezbędnych do dopuszczenia zawodników do walk,
 6. zapewnianie odpowiedniego zaplecza technicznego organizowanych walk bokserskich, w tym sprzętu, szatni, badań lekarskich i antydopingowych, zgodnie z postanowieniami § 30 oraz zabezpieczenia medycznego,
 7. przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących organizację imprez masowych i współzawodnictwo w sporcie.
 1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, a także rażącego naruszenia obowiązków Promotora, PUB może nałożyć na Promotora następujące kary:
 1. kara pieniężna w wysokości od 500 PLN do 10.000 PLN;
 2. zawieszenie praw z licencji na okres do 2 lat;
 3. odebranie licencji;
 4. dożywotni zakaz prowadzenia działalności promotorskiej,

przy czym kara pieniężna może być połączona z każdą z pozostałych kar przewidzianych w niniejszym ustępie.

 1. PUB pozbawia Promotora licencji w razie utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 2. Kary, o których mowa w ust. 12-13 mogą być połączone z podaniem informacji o nich do publicznej wiadomości.
 3. Decyzje, o których mowa w ust. 12-14 podejmuje Komisja Dyscyplinarna.
 4. Ukaranemu przysługuje odwołanie do Sądu Arbitrażowego. Odwołanie składa się za pośrednictwem PUB w terminie czternastu dni od dnia poinformowania o decyzji dyscyplinarnej. Odwołanie rozpatruje jednoosobowo Prezes Sądu Arbitrażowego po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron, tj. ukaranego i Komisji Dyscyplinarnej i po zasięgnięciu opinii Sekretarza.
 5. Kary pieniężne mogą być nakładane także przez Delegata Technicznego w czasie zawodów sankcjonowanych przez PUB lub w dniu bezpośrednio poprzedzającym przeprowadzenie zawodów, przy czym kary takie nie mogą przekroczyć łącznie sumy 2.000 PLN.
 6. Promotor nie może jednocześnie pełnić roli Menedżera. W przypadku uzyskania przez Promotora licencji Menedżera jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić PUB, z której licencji w danym roku kalendarzowym będzie korzystał. Wybór jednej z nich powoduje zawieszenie praw z drugiej.

5 Licencja Menedżera

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują zasady działalności reprezentantów zawodników boksu zawodowego, zwanych w dalszej części Menedżerami, ich prawa i obowiązki oraz zasady przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji udzielanej Menedżerom przez PUB.
 2. Działalność Menedżera polega na:
 1. prowadzeniu kariery sportowej bokserów zawodowych,
 2. reprezentowaniu interesów bokserów zawodowych w stosunkach z Promotorami,
 3. reprezentowaniu zawodników przed organami międzynarodowych federacji boksu zawodowego oraz PUB.
 1. Domniemywa się, że w stosunkach z PUB Menedżer reprezentuje zawodnika jako jego pełnomocnik. Przy czym zawodników posiadających licencje PUB w stosunkach z PUB mogą reprezentować wyłącznie Menedżerowie licencjonowani przez PUB.
 2. Postanowienia § 5 ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do Menedżera za wyjątkiem obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Obowiązkiem Menedżera jest:
 1. przestrzeganie regulaminów PUB,
 2. dbanie o interesy zawodników objętych umową o reprezentowanie,
 3. unikanie konfliktu interesów, zwłaszcza w przypadku reprezentowania więcej niż jednego zawodnika,
 4. udzielanie PUB wszelkich wymaganych informacji i dostarczanie niezbędnych dokumentów.
 1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, a także rażącego naruszenia obowiązków Menedżera, PUB może nałożyć na Menedżera następujące kary:
 1. kara pieniężna w wysokości od 300 PLN do 7.000 PLN;
 2. zawieszenie praw z licencji na okres do 2 lat;
 3. odebranie licencji;
 4. dożywotni zakaz prowadzenia działalności menedżerskiej;

przy czym kara pieniężna może być połączona z każdą z pozostałych kar przewidzianych w niniejszym ustępie.

 1. Postanowienia § 4 ust. 13-18 stosuje się odpowiednio.

6 Licencja Zawodnika

 1. Z zastrzeżeniem § 29, postanowienia niniejszego paragrafu regulują prawa i obowiązki zawodników oraz zasady przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji zawodniczych PUB.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 licencję zawodnika może posiadać osoba fizyczna, która:
 1. nie ukończyła 48 roku życia,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada aktualne badania lekarskie, spełniające wymogi określone w Regulaminie Medycznym,
 4. wniesie opłatę licencyjną.
 1. Licencja zawodnika powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko,
 2. numer licencji,
 3. wskazanie, że wystawiona jest na zawodnika,
 4. termin ważności licencji,
 5. zdjęcie,
 6. pieczęć i podpis Prezesa Zarządu PUB lub pełnomocnika PUB.
 1. Licencji nie może uzyskać osoba, która:
 1. została ukarana dożywotnią dyskwalifikacją,
 2. została ukarana czasową dyskwalifikacją – w czasie odbywania tej kary,
 3. nie ma dostatecznych umiejętności bokserskich, pozwalających na współzawodnictwo w boksie zawodowym.
 1. Licencję zawodnika może otrzymać osoba, która ukończyła 17 rok życia, o ile posiada stosowną zgodę rodziców/opiekunów prawnych lub sądu rodzinnego.
 2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, a także i) odmowy poddania się badaniom lekarskim, ii) naruszenia norm antydopingowych w rozumieniu ust. 7 lub iii) rażącego naruszenia zasad fair play, PUB może nałożyć na zawodnika następujące kary:
 1. kara pieniężna w wysokości od 300 PLN do 7.000 PLN;
 2. zawieszenie praw z licencji na okres do 2 lat;
 3. odebranie licencji;
 4. dyskwalifikacja na okres od 3 miesięcy do 5 lat – wyłącznie za naruszenie norm antydopingowych lub rażące naruszenie zasad fair play, które nie wypełnia znamion umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego;
 5. dożywotnia dyskwalifikacja – wyłącznie w przypadku co najmniej trzeciego w karierze zawodnika naruszenia norm antydopingowych, a także za rażące naruszenie zasad fair play, które wypełnia znamiona umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego;
 6. zmiana wyniku walki na „nieodbytą” (”no contest”) – w przypadkach określonych pod lit. d-f.

przy czym kara pieniężna może być połączona z każdą z pozostałych kar przewidzianych w niniejszym ustępie.

 1. Licencji zawodnika nie może uzyskać osoba, w stosunku do której właściwa organizacja sportowa lub laboratorium licencjonowane przez Światową Organizację Antydopingową (WADA) stwierdziły stosowanie substancji lub metod, uznawanych przez WADA za niedozwolone (naruszenie norm antydopingowych). Przy tym odmowa poddania się badaniu antydopingowemu jest traktowana jako naruszenie norm antydopingowych.
 2. W przypadku powzięcia przez PUB wiadomości o wcześniejszym nałożeniu przez właściwą organizację sportową lub laboratorium licencjonowane przez WADA sankcji za naruszenie norm antydopingowych na zawodnika, który otrzymał już licencję zawodnika, prawa wynikające z licencji ulegają zawieszeniu bez konieczności wydawania przez organy PUB jakiejkolwiek decyzji w tym przedmiocie. W takim wypadku PUB respektuje przedmiot i zakres nałożonych sankcji.
 3. Przez właściwą organizację sportową, o której mowa w ust. 7-8 rozumie się każdą organizację sportową będącą krajowym związkiem sportowym lub międzynarodową organizację sportową, do której taki związek należy, oraz krajowe komitety olimpijskie i Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a także uznane przez PUB organizacje boksu zawodowego lub innych sportów walki uprawianych zawodowo.
 4. Postanowienia § 4 ust. 13-17 stosuje się odpowiednio.

7 Licencja Delegata Technicznego

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują zasady działalności reprezentantów kierowników zawodów (sędziów głównych) nadzorowanych przez PUB, zwanych w dalszej części Delegatami Technicznymi, ich prawa i obowiązki oraz zasady przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji udzielanej Delegatom Technicznym przez PUB.
 2. Do wniosku o wydanie licencji Delegata Technicznego dołącza się:
 1. dokumenty przedstawiające przebieg działalności w boksie zawodowym lub amatorskim w okresie co najmniej pięciu lat łącznie,
 2. oświadczenie, że kandydat nie jest związany umową bądź innym stosunkiem prawnym z Promotorami lub Menedżerami, które mogłyby wywoływać wątpliwości, co do bezstronności Delegata Technicznego.
 1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów sportowych, a także rażącego naruszenia obowiązków Delegata Technicznego, PUB może nałożyć na Delegata Technicznego następujące kary:
 1. kara pieniężna w wysokości od 300 PLN do 3.000 PLN;
 2. zawieszenie praw z licencji na okres do 2 lat;
 3. odebranie licencji;
 4. dożywotni zakaz prowadzenia działalności związanej z nadzorowaniem zawodów bokserskich połączony z zakazem wykonywania funkcji sędziego boksu zawodowego (punktowego, ringowego i czasowego);

przy czym kara pieniężna może być połączona z każdą z pozostałych kar przewidzianych w niniejszym ustępie.

 1. Postanowienia § 4 ust. 13-16 i ust. 18 stosuje się odpowiednio.

8 Licencja sędziowska

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują zasady działalności sędziów boksu zawodowego, licencjonowanych przez PUB, ich prawa i obowiązki oraz zasady przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji sędziowskich.
 2. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, sędzią boksu zawodowego mogą zostać osoby, które ukończyły 21 lat, mają pełną zdolność do czynności prawnych, korzystają z pełni praw publicznych oraz wykazują się niezbędnymi umiejętnościami i kwalifikacjami. Sędzią czasowym może być osoba, która ukończyła 17 rok życia i wykazuje się niezbędnymi umiejętnościami i kwalifikacjami.
 3. Rozróżnia się cztery licencje sędziowskie boksu zawodowego:
 1. sędzia mierzący czas – timekeeper,
 2. sędzia knockdown,
 3. sędzia punktowy,
 4. sędzia ringowy.
 1. Warunkiem uzyskania licencji sędziego punktowego lub czasowego boksu zawodowego jest dołączenie do wniosku dowodu posiadania kwalifikacji minimum sędziego okręgowego boksu amatorskiego lub ukończenie kursu sędziowskiego organizowanego przez PUB.
 2. Warunkiem uzyskania licencji sędziego ringowego boksu zawodowego jest dołączenie do wniosku następujących załączników:
 1. aktualnych badań lekarskich,
 2. dowodu posiadania kwalifikacji minimum sędziego związkowego boksu amatorskiego, lub w przypadku gdy kandydat jest absolwentem kursu sędziowskiego organizowanego przez PUB, zaświadczenie o posiadaniu niezbędnego stażu pracy (co najmniej 1 rok) w charakterze sędziego punktowego lub czasowego.
 1. Każdy licencjonowany sędzia ringowy boksu zawodowego musi posiadać aktualne ogólne badania lekarskie.
 2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów sportowych, a także rażącego naruszenia obowiązków sędziego, PUB może nałożyć na niego następujące kary:
 1. kara pieniężna w wysokości od 300 PLN do 3.000 PLN;
 2. zawieszenie praw z licencji na okres do 2 lat;
 3. odebranie licencji;
 4. dożywotni zakaz prowadzenia działalności związanej z sędziowaniem bokserskich połączony z zakazem wykonywania funkcji Delegata Technicznego;

przy czym kara pieniężna może być połączona z każdą z pozostałych kar przewidzianych w niniejszym ustępie.

 1. Postanowienia § 4 ust. 13-16 i ust. 18 stosuje się odpowiednio.

9 Rodzaje zawodów

 1. W trakcie zawodów boksu profesjonalnego zawodnicy toczą następujące walki:
 1. rankingowe,
 2. o tytuł Mistrza Rzeczpospolitej Polskiej w boksie zawodowym,
 3. o tytuł Młodzieżowego Mistrza Rzeczpospolitej Polskiej w boksie zawodowym,
 4. o tytuł Międzynarodowego Mistrza Rzeczpospolitej Polskiej w boksie zawodowym,
 5. o tytuł Międzynarodowego Młodzieżowego Mistrza Rzeczpospolitej Polskiej w boksie zawodowym,
 6. o tytuł PUB w boksie zawodowym,
 7. o tytuły międzynarodowych organizacji boksu zawodowego.
 1. PUB ma prawo nie dopuścić do walki, jeżeli poziom sportowy jednego lub obu zawodników może być nieodpowiedni i zagrażać ich zdrowiu lub życiu.
 2. Walki o tytuł Mistrza Rzeczypospolitej Polskiej (MRP) w boksie zawodowym odbywają się na następujących zasadach:
 1. w walkach o tytuł MRP mogą brać udział zawodnicy posiadający rekord minimum 12 walk, dodatni bilans oraz obywatelstwo polskie i licencję PUB,
 2. w uzasadnionych przypadkach PUB może odstąpić od powyższych wymogów,
 3. liczba rund wynosi 10 x 3 min. ,
 4. zwycięzca otrzymuje tytuł i pas MRP w boksie zawodowym,
 5. obrona tytułu MRP w boksie zawodowym winna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia jego zdobycia, chyba że zawodnik stoczył w tym czasie walkę o tytuł międzynarodowej federacji, wówczas okres obrony przedłużony jest o kolejne 2 miesiące,
 6. jeśli nie zajdą żadne usprawiedliwione obiektywne okoliczności i zawodnik nie stanie do obrony tytułu i pasa MRP w boksie zawodowym, zostaną mu one odebrane.
 1. Walki o tytuł Młodzieżowego Mistrza Rzeczypospolitej Polskiej (MRP) w boksie zawodowym odbywają się na następujących zasadach:
 1. w walkach o tytuł MMRP mogą brać udział zawodnicy posiadający rekord minimum 6 walk, dodatni bilans, wiek do 24 lat (licząc do końca roku kalendarzowego) oraz obywatelstwo polskie i licencję PUB,
 2. w uzasadnionych przypadkach PUB może odstąpić od powyższych wymogów,
 3. liczba rund wynosi 8 x 3 min. dla mężczyzn,
 4. zwycięzca otrzymuje tytuł i pas MMRP w boksie zawodowym,
 5. obrona tytułu MMRP w boksie zawodowym winna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia jego zdobycia chyba że zawodnik stoczył w tym czasie walkę o tytuł międzynarodowej federacji – wówczas okres obrony przedłużony jest o kolejne 2 miesiące,
 6. jeśli nie zajdą żadne usprawiedliwione obiektywne okoliczności i zawodnik nie stanie do obrony tytułu i pasa MMRP w boksie zawodowym, zostaną mu one odebrane.
 1. Walki o tytuł Międzynarodowego Mistrza Rzeczypospolitej Polskiej (IMRP) w boksie zawodowym odbywają się na następujących zasadach:
 1. w walkach o tytuł IMRP w boksie zawodowym mogą brać udział zawodnicy polscy i zagraniczni, posiadający rekord minimum 12 walk i dodatni bilans, a w przypadku zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie – licencję PUB,
 2. zagraniczni pretendenci do tytułu IMRP muszą mieć przynajmniej jedną walkę zwycięską w dwóch walkach poprzedzających walkę o tytuł IMRP,
 3. w uzasadnionych przypadkach PUB może odstąpić od powyższych wymogów.
 4. liczba rund wynosi 10 x 3 min. ,
 5. zwycięzca otrzymuje pas i tytuł IMRP w boksie zawodowym.
 6. obrona tytułu IMRP w boksie zawodowym musi nastąpić w terminie 6 miesięcy od momentu jego zdobycia, chyba że zawodnik stoczył w tym czasie walkę o tytuł międzynarodowej federacji – wówczas okres obrony jest przedłużony o kolejne 2 miesiące.
 1. Przepisu ust. 4-5 stosuje się odpowiednio do walk o tytuł Międzynarodowego Młodzieżowego Mistrza Rzeczypospolitej Polskiej (IMMRP).
 2. W przypadku walk o tytuły światowe organami nadzorującym te walki jest PUB oraz federacja, o której tytuł odbywa się walka. Zasady walk określają szczegółowo regulaminy tych federacji oraz regulaminy PUB. Wszelkie protesty rozpatrywane są wspólnie przez federacje, o których tytuł walczą zawodnicy oraz przez PUB.

10 Ważenie i kategorie wagowe zawodników

 1. Kategorie wagowe dla kobiet i mężczyzn:
 1.  minimum (Mini Flyweight) do 105 funtów (do 47,62 kg),
 2.  lekko musza (Light Flyweigth) do 108 funtów (do 48,99 kg),
 3.  musza (Flyweight) do 112 funtów (do 50,80 kg),
 4.  super musza (Super Flyweight) do 115 funtów (do 52,16 kg),
 5.  kogucia (Bantamweight) do 118 funtów (do 53,52 kg),
 6.  super kogucia (Super Bantamweight) do 122 funtów (do 55,34 kg),
 7.  piórkowa (Featherweight) do 126 funtów (do 57,15 kg),
 8.  super piórkowa (Super Featherweight) do 130 funtów (do 58,97 kg),
 9.  lekka (Lightweight) do 135 funtów (do 61,23 kg),
 10.  super lekka (Super Lightweight) do 140 funtów (do 63,50 kg),
 11.  półśrednia (Welterweight) do 147 funtów (do 66,68 kg),
 12.  super półśrednia (Super Welterweight) do 154 funtów (do 69,85 kg),
 13.  średnia (Middleweight) do 160 funtów (do 72,57 kg),
 14.  super średnia (Super middleweight) do 168 funtów (do 76,20 kg),
 15.  półciężka (Light Heavyweight) do 175 funtów (do 79,38 kg),
 16.  junior ciężka (Cruiserweight) do 200 funtów (do 90,72 kg),
 17.  pomostowa (Bridgerweight) do 224 funtów (do 101,60 kg),
 18. ciężka (Heavyweight) ponad 200 funtów (ponad 90,72 kg).
 1. Do ważenia używa się wag elektronicznych posiadających aktualną legalizację.
 2. Zawodnicy są ważeni w strojach kąpielowych lub bieliźnie osobistej. Jeśli jest to konieczne, mogą je zdjąć do ważenia.
 3. Ważenie odbywa się nie wcześniej niż 30 godzin i nie później niż 24 godziny przed ustalonym czasem rozpoczęcia walki. Delegat Techniczny sprawdza dokładność wagi i zabezpiecza ją do zakończenia ważenia. Godzina ważenia powinna zostać ustalona przez Promotora. W pierwszej kolejności należy zważyć pretendenta. Ważenia dokonuje Delegat Techniczny.
 4. Ważenie odbywa się tylko raz w okresie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. Promotor decyduje, czy ceremonia ważenia jest rejestrowana lub transmitowana na żywo za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 5. Zawodników spóźnionych waży się wyłącznie wówczas, gdy są obecni Promotor zawodów lub menedżerowie, a Delegat Techniczny zadecyduje, czy spóźnienie zawodników jest usprawiedliwione i możliwe jest przeprowadzenie ważenia. Delegat techniczny podejmuje decyzję o ewentualnym ukaraniu zawodnika spóźnionego.
 6. Bokser, który nie posiada odpowiedniej wagi do zakontraktowanego pojedynku, ma wyznaczony przez Delegata Technicznego czas na jej osiągnięcie. W ciągu tego czasu, nie dłuższego niż 2 godziny, bokser może być ważony tak często, jak sobie tego życzy. Jeżeli zawodnik nie osiągnie odpowiedniej wagi nie zostanie dopuszczony do walki i będzie ukarany.
 7. W przypadku walk mistrzowskich :
 1. jeżeli mistrz jest w limicie wagowym, a pretendent poza limitem, mistrz zachowuje tytuł niezależnie od wyniku walki,
 2. jeżeli mistrz i pretendent są poza limitem wagowym, mistrz traci tytuł, który staje się tytułem wakującym, a walka odbywa się jako rankingowa,
 3. jeżeli mistrz jest poza limitem, a pretendent w limicie, mistrz traci tytuł już podczas ważenia; w przypadku wygranej pretendenta zostaje on nowym mistrzem, a w przypadku wygranej mistrza, który jest poza limitem wagowym, tytuł staje się tytułem wakującym.
 1. W przypadku walk rankingowych maksymalna różnica pomiędzy limitem wagi, a wagą zawodnika nie powinna wynieść więcej niż 1 kg, jeżeli zgadzają się na to sekundanci zawodników przystępujących do walki.
 2. Nie dopuszcza się, aby zawodnik poddawał się gwałtownemu odwodnieniu. Jeżeli w dniu walki wykazuje oznaki odwodnienia lub nadmiernej utraty wagi, nie zostanie dopuszczony do walki. Jeżeli zawodnik ma więcej niż 5% nadwagi na 5 dni przed walką, nie należy pozwalać mu na odwodnienie i nie wolno zezwolić mu na walkę.

11 Badania lekarskie i odprawa regulaminowa (Rules Meeting)

 1. Po ważeniu bokserzy zostają poddani badaniom lekarskim. Badania przeprowadza lekarz licencjonowany lub zaakceptowany przez PUB. Badanie ma stwierdzić, czy zawodnik nadaje się do walki.
 2. Odprawa regulaminowa (Rules Meeting) odbywa się po ważeniu i jest obowiązkowa w przypadku walk o MRP, MMRP, IMRP, IMMRP oraz mistrzostwo organizacji międzynarodowych. W przypadku walk rankingowych z udziałem zawodników zagranicznych decyzja o przeprowadzeniu odprawy regulaminowej należy do Delegata Technicznego.
 3. Na odprawie Delegat Techniczny lub dedykowany sędzia omawia z zawodnikami lub ich przedstawicielami (promotor, menedżer, główny sekundant) najważniejsze postanowienia Regulaminu.
 4. W przypadku obecności na odprawie zawodników zagranicznych omówienie regulaminu odbywa się w języku polskim i angielskim.

12 Obowiązki Promotora

 1. Promotor powinien powiadomić PUB o zawodach na co najmniej 14 dni przed ich planowanym terminem rozegrania. PUB może wyjątkowo wyrazić zgodę na nadzorowanie zawodów organizowanych przez podmiot, który nie posiada licencji, o której mowa w § 4. W takim wypadku postanowienia Regulaminu, dotyczące Promotora, stosuje się także wobec organizatora, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Na 7 dni przed zawodami informacja powinna zawierać: termin, miejsce i godzinę oficjalnego ważenia, termin i godzinę rozpoczęcia zawodów, miejsce zakwaterowania, listę zawodników startujących, zestawienie walk z ilością rund każdej walki i nazwę tytułu, o jaki będą walczyć zawodnicy.
 3. Na 7 dni przed terminem rozegrania zawodów Promotor ma obowiązek:
 1. dostarczyć autoryzacje zawodników nieposiadających licencji PUB,
 2. dokonać przelewu na rzecz PUB należności za nadzorowanie zawodów i wynagrodzenia dla sędziów i osób funkcyjnych.
 1. Jeżeli zawody nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Promotora, PUB dokona zwrotu należności w terminie 7 dni.
 2. W przeddzień zawodów Promotor:
 1. dostarcza wagę oraz przygotowuje miejsce oficjalnego ważenia zawodników,
 2. przygotowuje ring zgodny z przepisami PUB,
 3. przygotowuje halę – zabezpiecza oświetlenie i nagłośnienie, szatnie dla ekip zawodników, sędziów i innych osób pełniących funkcje w trakcie zawodów,
 4. zapewnia noclegi oraz całodobowe wyżywienie dla ekip zawodników,
 5. zapewnia noclegi oraz całodniowe wyżywienie lub ekwiwalent pieniężny w postaci diety dziennej zgodnej z Wykazem Opłat dla Delegata Technicznego oraz lekarza zawodów.
 1. Minimalnym standardem zakwaterowania/noclegu dla Delegata Technicznego oraz lekarza zawodów jest pokój 2-osobowy z oddzielnymi łóżkami oraz łazienką.
 2. W dniu zawodów Promotor zapewnia:
 1. noclegi oraz całodniowe wyżywienie lub ekwiwalent pieniężny w postaci diety dziennej zgodnej z Wykazem Opłat dla ekip zawodnika, sędziów, Delegata Technicznego oraz lekarza zawodów oraz pozostałych osób funkcyjnych,
 2. obecność zespołu reanimacyjnego – poinformowanego o obowiązku podjęcia interwencji przede wszystkim w stosunku do zawodników walczących w ringu – wraz z karetką reanimacyjną (tzw. R-ką),
 3. obecność służb porządkowych pilnujących porządku w Field of Play,, o którym mowa w § 14, wokół i wewnątrz ringu w trakcie trwania zawodów,
 4. obecność służb technicznych, które na wiosek Delegata Technicznego są gotowe do regulacji lin ringu lub oczyszczenia maty ringu z zalegającej wody lub odklejających się reklam,
 5. transport z hotelu do hali zawodów i z powrotem z hali do hotelu dla Delegata Technicznego, lekarza, sędziów, osób funkcyjnych, ekip zawodników,
 6. niegazowaną wodę w przezroczystych butelkach oraz lód w szatni zawodników i w narożnikach zawodników; wiadra, mopy do wycierania maty ringu, min. 3 szt. krzeseł dla sekundantów w narożnikach niebieskim i czerwonym,
 7. stolik dla osób funkcyjnych, który jest usytuowany z boku ringu pomiędzy narożnikiem czerwonym (po prawej stronie) a narożnikiem białym (po lewej stronie).
 1. W przypadku podjęcia interwencji przez zespół reanimacyjny zawody zostają wstrzymane przez Delegata Technicznego do momentu zakończenia interwencji lub przejęcia obowiązków przez zastępczy zespół reanimacyjny. Obecność zespołu reanimacyjnego jest obowiązkowa od rozpoczęcia do czasu zakończenia zawodów.
 2. Minimalnym standardem zakwaterowania/noclegu dla sędziów, Delegata Technicznego, lekarza zawodów oraz innych osób funkcyjnych jest pokój 2-osobowy z oddzielnymi łóżkami oraz łazienką.
 3. Osoby funkcyjne, które mogą przebywać przy stoliku dla nich przeznaczonym to: Delegat Techniczny, osoba wyznaczona do nadzorowania zawodów przez właściwą międzynarodową organizację bokserską, lekarz zawodów, sędzia czasowy, sędzia knockdown, spiker, inni sędziowie ringowi i punktowi. Nie dopuszcza się, aby przy stoliku dla osób funkcyjnych przebywali: Promotor, Menedżer, sekundanci lub inne osoby związane z organizacją zawodów, a także osoby postronne.
 4. W przypadku niewywiązania się przez Promotora z obowiązków określonych w ust. 5-10 Delegat Techniczny ma obowiązek wstrzymać zawody do czasu usunięcia nieprawidłowości lub – w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zawodników – odwołać zawody. Wszelkie poniesione z tego tytułu koszty ponosi Promotor.
 5. Delegat Techniczny przerywa zawody w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nacisków na osoby funkcyjne lub gróźb, w tym związanych z wynikami walk lub naruszeniem Regulaminu albo prawa.
 6. Organizator w trakcie trwania zawodów jest zobowiązany umieścić logo PUB w odpowiednio wyeksponowanym miejscu (plakat zawodów, mata lub narożniki ringu, telebimy lub inne nośniki przekazu audiowizualnego) – w uzgodnieniu z Delegatem Technicznym.

13 Obowiązki PUB

Na tydzień przed terminem zawodów PUB ma obowiązek:

 1. poinformować organizatora o wyznaczonych osobach funkcyjnych, w tym:
 1. delegata technicznego,
 2. sędziów ringowych,
 3. pozostałych sędziów,
 4. lekarza zawodów, chyba że wyrażono zgodę na zapewnienie obecności lekarza zawodów przez Promotora.
 1. przygotować niezbędną dokumentację: protokół wagi, protokół delegata technicznego, protokół lekarza zawodów, karty punktowe, protokoły walk.

14 Ring bokserski

 1. Obowiązkowy Field of Play (FOP) czyli obszar zawodów, który rozciąga się na min. 2 metry ze wszystkich 4 stron ringu, na który mogą wchodzić tylko osoby funkcyjne PUB. Obszar odgrodzony i zabezpieczony przez służby porządkowe, które zapobiegają wejściu osób innych niż funkcyjne PUB w pobliże lub do wewnątrz ringu.
 2. Nie dopuszcza się przebywania fotoreporterów oraz kamerzystów, którzy stoją na podłodze ringu poza jego linami. Kamerzyści powinni stać na platformach, które nie są częścią podestu ringu.
 3. Wymiary od 490cm x 490cm do 610cm x 610 cm, mierzone w kwadracie utworzonym przez wnętrze lin. Olinowanie ringu stanowią 4 liny, przeciągnięte na wysokość 40cm; 70cm; 100cm i 130 cm mierząc od powierzchni podestu.
 4. Liny stalowe o średnicy 40 mm w osłonie z polipropylenu umieszczonej w piance polietylenowej, obszyte miękkim materiałem, który amortyzuje kontakt zawodnika i minimalizuje otarcia skóry. Liny powinny być na tyle naciągnięte, aby uniemożliwić wypadnięcie zawodników z ringu. Naciągnięcie najniższej liny powinno amortyzować głowę oraz szyję zawodnika w przypadku niekontrolowanego upadku w wyniku np. ciosu powodującego knock down. Odpowiednie naciągnięcie lin sprawdzane jest przez sędziego ringowego.
 5. Liny przymocowane do znajdujących się w narożnikach 4 słupków o wysokości 130cm i rozmiarze min. 10cmx10cm odpowiednio zamocowane i zabezpieczone miękkim narożnikiem o preferowanych wymiarach 140cm wysokość, 40 cm szerokość, 15 cm grubość. Narożnik powinien być na tyle długi, aby zakryć naciągi najwyższej liny ringu. Dopuszcza się umieszczanie reklam sponsorów na narożnikach ale nie więcej niż 50% ich powierzchni tak, aby zawodnicy, sędzia ringowy lub delegat medyczny nie mieli problemów z odnalezieniem narożników zawodników oraz narożników neutralnych w trakcie walki. Reklamy na narożnikach powinny uwzględniać logo PUB.
 6. Naciągi lin obszyte miękkim materiałem, który zabezpieczy zawodnika w przypadku gdy wypadnie poza liny.
 7. W celu uniknięcia rozsuwania się lin należy je złączyć po każdej stronie dwiema poprzecznymi taśmami z materiału szerokości 3 – 4 cm w odległości 1/3 od słupka. Poprzeczki te nie mogą się ślizgać po liniach i mają być unieruchomione za pomocą taśmy typu velcro (na rzep). Zabrania się używania trzeciej poprzeczki na jednej stronie ringu, która ogranicza pole widzenia sędziego punktowego.
 8. Podest ringu mocny, stabilny i równy – powinien wystawać poza liny minimum 60 cm z każdej strony ringu, a wysokość ringu wynosić do 1 metra. Musi być wyłożony masą gąbczastą, filcem, puzzlami piankowymi lub innym odpowiednio elastycznym materiałem o grubości 1,5 – 2,5 cm. Materiał zabezpieczający rozłożony na całej powierzchni podestu również poza linami ringu aż do jego krawędzi tak, aby zabezpieczył zawodnika w przypadku gdy wypadnie poza liny. W walkach z udziałem zawodników amerykańskich preferowana grubość materiału zabezpieczającego to 2,5cm (1 cal).
 9. Mata ringu wykonana z materiału antypoślizgowego (preferowana kodura) musi pokrywać cały podest i być łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu z zalegającej wody. Dopuszcza się umieszczanie reklam sponsorów na macie. Preferowane są reklamy nadrukowane, które nie będą się odklejać w trakcie prowadzonych walk. W przypadku odklejania się reklamy, sędzia ringowy ma prawo reklamę usunąć. Reklamy naklejane nie mogą odrywać się w trakcie prowadzonych walk. Reklamy na macie ringu powinny uwzględniać logo PUB .
 10. Trzy (3) szt krzeseł dla sędziów punkowych (typu HOKER), na tyle wysokie, aby sędzia mógł obserwować walkę pomiędzy 4 i 3 liną od podestu ringu. Nie dopuszcza się krzeseł, które są za niskie i poziom obserwacji walki jest na lub poniżej poziomu podestu.
 11. Trzy (3) komplety schodków: w narożniku czerwonym, w narożniku niebieskim oraz w narożniku neutralnym (po prawej stronie narożnika czerwonego).
 12. Krzesła dla sekundantów po trzy (3) w każdym narożniku /czerwony i niebieski/.
 13. Stolik dla osób funkcyjnych z niezbędnymi akcesoriami: gong, młotek oraz woda niegazowana w przezroczystych butelkach.

15  Rękawice

 1. Rękawice powinny być skórzane, z doczepionym kciukiem oraz sznurowane. Sznurówki powinny być zasznurowane po wewnętrznej stronie nadgarstków. Rękawice powinny być nałożone i zabezpieczone plastrami w obecności Delegata Technicznego, sędziego ringowego lub dedykowanego sędziego, oraz opisane przez jednego z nich literami PBU lub PUB.
 2. Rękawice na zawody bokserskie dostarcza organizator na swój koszt.
 3. Jeżeli kontrakt na walkę nie mówi inaczej, zawodnicy powinni walczyć w takich samych rękawicach.
 4. W przypadku walk o tytuły MRP, MMRP, IMRP, IMMRP, MPUB a także o tytuły organizacji międzynarodowych, organizator zawodów dostarcza rękawice, w których walczą zawodnicy oraz rękawice rezerwowe. Wszystkie rękawice muszą być fabrycznie nowe. Przed rozpoczęciem zawodów organizator jest zobowiązany do zdeponowania rękawic u Delegata Technicznego.
 5. W przypadku walk rankingowych dopuszcza się rękawice używane pod warunkiem, że wkładka nie jest porozbijana, skóra rękawicy nie jest popękana lub zdeformowana, rękawice nie są zawilgocone. Organizator zawodów dostarcza również używane rękawice rezerwowe na wypadek uszkodzenia rękawic podstawowych.
 6. Waga rękawic dla mężczyzn i kobiet:
 1. 8 uncji (226,80g) z 5% +/- tolerancją dla kategorii wagowych od minimum (Mini Flyweight) do 105 funtów (do 47,62 kg) do półśredniej (Welterweight) do 147 funtów (do 66,678 kg),
 2. dla pozostałych kategorii wagowych – 10 uncji (283,50g) z 5% +/- tolerancją.
 1. Zabrania się rolowana, łamania rękawic w mankiecie oraz ich rozbijania o ścianę.
 2. Zawodnicy muszą założyć rękawice przed wejściem do ringu.

16  Bandaże

 1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zabandażowania rąk przed założeniem rękawic.
 2. Niezależnie od rodzaju walki bandaże powinny być założone w szatni w obecności Delegata Technicznego, sędziego ringowego lub dedykowanego sędziego, oraz opisane przez jednego z nich literami PBU lub PUB.
 3. Do bandażowania rąk mogą być użyte tylko poniższe materiały
 1. biała opaska dziana podtrzymująca (bandaż do podtrzymywania opatrunku),
 2. białe kompresy miękkiej gazy bawełnianej, które nie mogą być zrolowane, ale muszą płasko przylegać do powierzchni kłykci dłoni – max 1 kompres dla jednej ręki,
 3. biały plaster z tkaniny bawełnianej.
 1. Sposób nakładania bandaży leży w gestii boksera i jego ekipy za poniższymi wyjątkami:
 1. plastry nie mogą być przylepiane wyżej niż 2,5cm (1 cal) od linii kłykci dłoni,
 2. plastry nie mogą być przylepiane bezpośrednio na gołą skórę,
 3. dozwolona jest jedna warstwa bandaża i jedna warstwa plastrów; nie dopuszcza się nakładania na przemian kolejnych warstw.
 1. Dopuszcza się wąskie paski plastra pomiędzy palcami, które przytrzymują kompresy miękkiej gazy bawełnianej położonej na kłykciach dłoni.
  Nie dopuszcza się stosowania innych materiałów do zabezpieczenia rąk. Zabrania się również stosowania substancji, które zmieniają konsystencję i twardość dozwolonych do bandażowania materiałów.

17  Ubiór i wyposażenie zawodnika

 1. Ubiór zawodnika stanowią:
 1. spodenki bokserskie dla mężczyzn, a w przypadku kobiet spodenki lub spódniczka bokserska, koszulka lub stanik bokserski; spodenki lub spódniczka powinny być ok. 2,5cm (1 cal) nad ochraniaczem krocza,
 2. buty bokserskie: miękkie, o gładkich podeszwach, bez kolców lub wybrzuszeń, podeszwy ani obcasy nie mogą być twarde,
 3. skarpety bokserskie – nie mogą być naciągnięte powyżej kolan,
 4. ochraniacz krocza (protection) zarówno dla mężczyzn jak i kobiet; ochraniacz nie może być noszony wyżej niż linia pępka oraz górna krawędź przedniego kolca biodrowego;; przed rozpoczęciem walki sędzia ringowy sprawdzi czy ochraniacz jest noszony na odpowiedniej wysokości,
 5. ochraniacz piersi w przypadku kobiet,
 6. rękawice bokserskie opisane w § 15,
 7. ochraniacz na zęby – 2 szt; zawodnik podczas całej walki powinien nosić ochraniacz na szczękę; wymaga się, aby obaj zawodnicy mieli zapasowe ochraniacze w swoich narożnikach; w przypadku uszkodzenia podstawowego ochraniacza oraz braku zapasowego zawodnik zostaje wykluczony z dalszej walki oraz przegrywa przez DQ.
 1. Zawodnikowi nie wolno posiadać w czasie walki łańcuszków, kolczyków, medalionów, wkrętek, pierścionków, pasków rzemiennych, klamer, bransoletek oraz innych twardych przedmiotów.
 2. Włosy zawodnika nie mogą przeszkadzać w prowadzeniu walki. Niewłaściwa długość włosów może być przyczyną niedopuszczenia zawodnika do walki przez Delegata Technicznego. Dotyczy to również zarostu twarzy. Włosy zawodniczki powinny być zabezpieczone i spięte z użyciem gumek lub wstążek; nie można używać szpilek, spinek i innych metalowych zapięć.
 3. Zawodnikowi nie wolno brać udziału w walce z opatrunkiem na głowie, twarzy, nosie i uszach założonym na skaleczenia, rany szarpane, otarcia, krwiaki czy jakiegokolwiek krwawienia. W przypadku wątpliwości odnośnie uszkodzeń ciała decyzję podejmuje delegat medyczny badający zawodnika w dniu walki.
 4. Zawodnicy mogą korzystać tylko z miękkich soczewek kontaktowych. Wszelkie inne soczewki są niedozwolone. W przypadku utraty soczewek przez zawodnika walka jest kontynuowana bez soczewek po uprzedniej zgodzie zawodnika; jeśli pięściarz odmówi kontynuowania walki bez soczewek, sędzia ringowy przerywa walkę i ogłasza jej zwycięzcą przez TKO jego przeciwnika.
 5. Zawodnikowi nie wolno natłuszczać tułowia, rąk i rękawic, jak również używać środków o wydatnym zapachu, który może być niepożądany lub szkodliwy dla przeciwnika. Zezwala się na używanie przez zawodnika niewielkiej ilości białej wazeliny na twarzy. O jej ilości decyduje sędzia ringowy.

18 Warunki dopuszczenia zawodników do walki

 1. Każdy z zawodników posiadających aktualną licencję, ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim przed walką. Badanie obejmuje ocenę ogólnego stanu zdrowia, który lekarz zawodów odnotowuje w formularzu orzeczenia lekarskiego. Formularze zostają dołączone do protokołu/sprawozdania lekarza zawodów. W przypadku, gdy lekarz zawodów uzna, że zawodnik nie posiada aktualnych badań lub nie jest zdolny do walki – jego decyzja jest niepodważalna.
 2. W toku badania zawodnik ma obowiązek podać lekarzowi zawodów informacje w sprawie przebytych w ostatnim czasie urazów, chorób ogólnych oraz uczuleń. Zawodnik ma obowiązek odpowiedzieć na pytania dotyczące nawyków obejmujących stosowanie używek typu narkotyki oraz innych środków stymulujących, przeciwbólowych oraz poświadczyć własnoręcznym podpisem w formularzu orzeczenia lekarskiego fakt, że nie stosował ich przed walką.
 3. Zawodnicy nieposiadający licencji PUB, a zgłoszeni do zawodów na podstawie autoryzacji wystawionej przez federację zagraniczną, za zezwoleniem lekarza zawodów mogą wziąć udział w walce po poddaniu się badaniom, o których mowa w ust. 1 i 2.
 4. Ogólny stan zdrowia zawodnika powinien być potwierdzony wypełnionym przez lekarza medycyny ogólnej lub medycyny sportowej formularzem badania lekarskiego, który znajdującym się na stronie https://polskauniaboksu.pl/formularze/. Przedstawienie wypełnionego formularza nie zwalnia z obowiązku przedstawienia aktualnych badań lekarskich, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a), które podlegają weryfikacji przez lekarza zawodów.
 5. Dokumenty, o których mowa w ustępie poprzedzającym powinny być dostarczone PUB najpóźniej w przeddzień ważenia, o którym mowa w § 10.

19  Zachowanie zawodników podczas zawodów

 1. Do ringu zawodnicy udają się w asyście swojej ekipy. Dopuszcza się w tle muzykę. Nie mogą w niej występować treści obrażające jakikolwiek kraj, przeciwnika, publiczność, poglądy polityczne, przekonania religijne itp. Zabronione treści nie mogą być elementem ubioru zawodnika czy towarzyszącej mu ekipy. Podczas walki o tytuł, w trakcie hymnów zawodnicy i ich ekipy muszą zachować powagę.
 2. Zawodnicy wchodzący do ringu zatrzymują się w swoich narożnikach do chwili wezwania ich przez sędziego ringowego na środek ringu, gdzie po wysłuchaniu jego wskazówek witają się przez zetknięcie się rękawicami i odchodzą do swoich narożników.
 3. Podczas walki zawodników obowiązuje przestrzeganie zasad walki omówionych podczas odprawy (Rules Meeting), sportowa postawa, zasada fair – play w stosunku do przeciwnika, szacunek dla publiczności,  posłuch wobec sędziego ringowego oraz innych osób funkcyjnych zawodów.
 4. Zawodnicy rozpoczynają walkę na komendę „boks”, na komendę „stop” zaprzestają walki, natomiast komenda „break” przerywa walkę nakazując zawodnikom cofnięcie się poza zasięg ciosów, po czym bez komendy wznawiają walkę. Obowiązuje zasada Protect Yourself At All Times (zawsze bądź gotowy do obrony).
 5. W czasie zwracania uwag i udzielania ostrzeżeń, zawodnicy przyjmują postawę sportową. Wznowienie walki następuje po komendzie „boks” bez jakichkolwiek gestów.
 6. Podczas walki zabrania się zawodnikowi rozmawiać z kimkolwiek, tak z przeciwnikiem, jak i sędzią ringowym lub innymi osobami. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zawodnik w czasie walki zgłasza swoje poddanie sędziemu ringowemu.
 7. Jeżeli w czasie trwania rundy sznurówka buta lub rękawicy poluzuje się, sędzia odsyła zawodnika do narożnika. Na czas zawiązywania sznurówek przeciwnik powinien udać się do narożnika neutralnego. Sędzia ringowy nakazuje sędziemu czasowemu wstrzymanie stopera komendą „time”.
 8. Zawodnik nie ma prawa kwestionować decyzji sędziego.
 9. Po gongu kończącym rundę zawodnicy udają się do swoich narożników. Po ogłoszeniu werdyktu zawodnicy dziękują przeciwnikowi i opuszczają ring po ceremonii nagradzania.
 10. Zawodnik nie ma prawa opuścić ringu przed ogłoszeniem werdyktu. Jeśli to uczyni bez obiektywnie uzasadnionej przyczyny, może zostać ukarany. Decyzję o ukaraniu podejmuje Delegat Techniczny.
 11. Zawodnik i jego ekipa po zakończonej walce nie może przebywać w ringu dłużej niż to wynika z ogólnie przyjętych zasad. W przeciwnym przypadku może podlegać ukaraniu.
 12. Przejawy niesportowego, niezgodnego z przyjętymi zasadami zachowania będą podlegać karze.
 13. Kategorycznie zabrania się wchodzenia komukolwiek, poza sędzią ringowym i zawodnikami, do ringu podczas trwania rundy. W przypadku wejścia na ring, wewnątrz lub na zewnątrz lin kogokolwiek z ekipy zawodnika w czasie trwania rundy, walka zostaje przerwana, a zawodnik, którego członek ekipy wszedł na ring przegrywa przez dyskwalifikację.

20  Protesty i odwołania

 1. Protesty składa się w przypadku przekroczenia przepisów Regulaminu oraz innych regulaminów.
 2. Protesty odnośnie uchybień zaistniałych przed rozpoczęciem, w trakcie lub po zakończeniu zawodów powinny być złożone Delegatowi Technicznemu lub wysłane na adres biuro@polskauniaboksu.pl.
 3. Warunkiem przyjęcia protestu przez PUB jest wpłacenie kaucji zgodnej z Wykazem Opłat.
 4. Po wpłynięciu protestu PUB podejmuje decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu, w tym celu może zasięgnąć opinii Delegata Technicznego zawodów, których dotyczy protest, ewentualnie innych osób funkcyjnych, a ich pisemne opinie załącza do protokołu.
 5. O uznaniu czy odrzuceniu protestu PUB powiadamia stronę protestującą po rozpatrzeniu protestu.
 6. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi, natomiast w przypadku odrzucenia protestu – kaucja przepada.
 7. Przyjęcie albo odrzucenie protestu nie ma wpływu na ewentualne kary dyscyplinarne.

21  Delegat Techniczny

 1. Delegat Techniczny musi posiadać aktualną licencję.
 2. Funkcji Delegata Technicznego nie wolno łączyć z żadną inną funkcją w czasie zawodów.
 3. Delegat Techniczny podczas sprawowania tej funkcji podlega szczególnej ochronie ze strony organizatora Promotora.
 4. Do obowiązków Delegata Technicznego należy w szczególności:
 1. weryfikacja zawodników na 7 dni przed zawodami (Delegat Techniczny sprawdza czy zawodnicy posiadają aktualne licencje, badania lekarskie oraz, w przypadku zawodników zagranicznych, autoryzacje macierzystych federacji),
 2. współpraca z Promotorem w zakresie organizacji zawodów.
 1. Delegat Techniczny ma obowiązek egzekwować od Promotora uzyskanie informacji o:
 1. terminie i miejscu zawodów,
 2. miejscu i terminie konferencji prasowej (jeżeli jest planowana),
 3. terminie i miejscu ważenia zawodników,
 4. miejscu zakwaterowania ekip i osób funkcyjnych,
 5. zestawienie walk z ilością rund każdej walki i nazwą tytułu, o jaki będą walczyć zawodnicy.
 1. Do obowiązków Delegata Technicznego należy ponadto:
 1. wyliczenie stawek osób funkcyjnych,
 2. sprawdzenie czy na 7 dni przed zawodami do PUB wpłynął od organizatora zawodów przelew należności za nadzorowanie zawodów i wynagrodzenia dla sędziów i osób funkcyjnych.
 1. Delegat Techniczny ma obowiązek stawić się w miejscu zawodów na jeden dzień przed ich rozpoczęciem i sprawdzić:
 1. miejsce zakwaterowania,
 2. sposób zorganizowania wyżywienia,
 3. miejsce ważenia i prawidłowość funkcjonowania wagi,
 4. czy organizator dostarczył wszystkim ekipom program zawodów.
 1. Delegat Techniczny weryfikuje dokumenty zawodników, w tym licencje, badania lekarskie w przypadku zawodników z licencją PUB oraz autoryzacje zawodników pozostałych.
 2. Delegat Techniczny przeprowadza ważenie zawodników w obecności Promotora zawodów lub menedżerów lub sekundantów. Dopuszcza się obecność mediów i publiczności.
 3. Delegat techniczny wypełnia protokół wagi i ustala listę zawodników zgodnie z posiadanymi licencjami i wynikami badań lekarskich.
 4. Delegat Techniczny ma obowiązek sprawdzić, a Promotor umożliwić przed zawodami kontrolę stanu hali (widownia, oświetlenie, nagłośnienie itp.), szatni, ringu, stolika dla osób funkcyjnych, obecność zespołu reanimacyjnego, służb porządkowych i technicznych, obecność rękawic do zawodów, gongu, miejsce rozmieszczenia logo PUB.
 5. Delegat Techniczny w trakcie zawodów czuwa nad prawidłowym ich przebiegiem – w razie wystąpienia nieprawidłowości poleca ich natychmiastowe usunięcie, rozstrzyga protesty w sprawach sportowo-organizacyjnych zgłoszone przed zawodami i w czasie ich trwania.
 6. Delegat Techniczny wpisuje wyniki walk w książeczkach lub w inne dokumenty zawodników zagranicznych.
 7. Delegat Techniczny ściśle współpracuje z lekarzem zawodów, a także Promotorem oraz osobami wspomagającymi organizację zawodów.
 8. Delegat Techniczny ma prawo podejmować wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem, a wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia.
 9. Delegat Techniczny ma prawo i obowiązek nie dopuścić do poszczególnych walk lub odwołać całe zawody w przypadku, gdy organizator nie dopełnił swoich obowiązków wskazanych w Regulaminie.
 10. W nieprzekraczalnym terminie do 48 godzin po zawodach Delegat Techniczny jest obowiązany wysłać wyniki walk do biura PUB drogą elektroniczną, wszystkich posiadanych dokumentów i szczegółowego protokołu zawodów.

22 Lekarz Zawodów

 1. Podczas zawodów bokserskich musi być obecny lekarz zawodów, wyznaczony przez PUB lub przez Promotora za zgodą PUB.
 2. Lekarz zawodów zobowiązany jest do badania zawodników przed walką oraz wypełnienia obowiązujących formularzy.
 3. Lekarz zawodów zobowiązany jest do wskazania swojego miejsca przy ringu Delegatowi Technicznemu oraz sędziemu ringowemu.
 4. Przed rozpoczęciem zawodów lekarz zawodów ma obowiązek sprawdzić, czy organizator zapewnił specjalistyczną opiekę medyczną w postaci zespołu reanimacyjnego oraz karetki reanimacyjnej. Obecność zespołu reanimacyjnego jest niezbędna przez cały czas trwania zawodów. Nie spełnienie tych warunków powoduje odwołanie lub wstrzymanie zawodów do czasu pojawienia się zespołu oraz karetki.
 5. Na wniosek sędziego ringowego lekarz zawodów ma obowiązek zbadania zawodnika w trakcie walki oraz wydania opinii na temat stanu zdrowia zawodnika.
 6. Lekarz zawodów ma obowiązek poinformować sędziego ringowego o widocznych symptomach urazu, który może skutkować śmiercią lub kalectwem zawodnika.
 7. Po wydaniu przez lekarza zawodów opinii, o której mowa w ust. 6, sędzia ringowy podejmuje ostateczną decyzję o kontynuowaniu bądź przerwaniu walki. Opinia lekarza zawodów podlega wpisaniu do protokołu zawodów przez Delegata Technicznego.
 8. Jeżeli zawodnik zdradza widoczne, przewlekle zaburzenia neurologiczne, lekarz zawodów ma prawo nie dopuścić do walki nawet w przypadku przedstawienia przez zawodnika prawidłowych wyników badań lekarskich. Decyzja lekarza zawodów jest niepodważalna.
 9. Lekarz zawodów w czasie rozgrywania walk musi znajdować się w wyznaczonym miejscu, w zasięgu wzroku sędziego ringowego i w gotowości, aby na prośbę sędziego ringowego wyrazić swoje zdanie co do możliwości kontynuowania walki przez (kontuzjowanego) zawodnika. Lekarz zawodów swoją opinię podaje do wiadomości sędziego ringowego, unika gestykulacji, aby nie wywołać niepożądanej reakcji publiczności, w przypadku gdy decyzja sędziego będzie inna, niż świadczyłyby o tym gesty lekarza zawodów.
 10. Po zakończeniu zawodów lekarz zawodów ma obowiązek upewnić się, że biorący w nich udział zawodnicy, szczególnie ci, którzy przegrali swoje pojedynki przez nokaut lub techniczny nokaut, są w pełni zdrowi. Jeśli nie, zawiadamia Promotora o konieczności przewiezienia zawodnika do najbliższego szpitala. W przypadku odmowy zawodnika udania się do szpitala lekarz zawodów odbiera od niego stosowne oświadczenie. Wszystkie tego typu informacje zamieszcza w protokole medycznym.
 11. Szczegółowe zasady medyczne obowiązujące podczas zawodów opisane zostały w Regulaminie Medycznym.

23  Sędzia Bokserski

 1. Sędziów do obsługi zawodów krajowych wyznacza Dyrektor ds. Sędziowskich PUB.
 2. Podczas zawodów obsada sędziowska jest następująca:
 1. zawody o maksymalnej ilości 4 walk rankingowych: jeden sędzia ringowy, jeden sędzia czasowy,
 2. zawody powyżej 4 walk rankingowych, ale nie więcej niż 6 walk rankingowych: sędzia ringowy, trzech sędziów punktowych, sędzia steward oraz sędzia czasowy,
 3. zawody powyżej 6 walk rankingowych: co najmniej dwóch sędziów ringowych (pracujących na zmianę), trzech sędziów punktowych, sędzia steward oraz sędzia czasowy,
 4. zawody z walkami o mistrzowskie tytuły krajowe lub organizacji międzynarodowych: sędzia ringowy, trzech sędziów punktowych, sędzia steward oraz sędzia czasowy oraz sędzia knockdown.
 1. Szczegółowe zasady sędziowskie obowiązujące podczas zawodów opisane zostały w Regulaminie Sędziowskim.

24  Sędzia Steward

 1. Rolę Sędziego Steward pełni dedykowany sędzia PUB wyznaczony przez Delegata Technicznego.
 2. Do obowiązków Sędziego Steward należy:
 1. kontrolowanie bandażowania (taping) rąk zawodnika wykonywanego przez jednego z sekundantów lub dedykowanego cutman’a; po poprawnym wykonaniu bandażowania rąk opisuje bandaże literami PBU lub PUB,
 2. kontrolowanie założenia rękawic na ręce zawodnika przez jednego z sekundantów oraz zabezpieczenie sznurówek rękawic plastrami; po poprawnym założeniu rękawic i zabezpieczeniu sznurówek opisuje plastry literami PBU lub PUB.
 1. W przypadku niedostosowania się sekundantów lub cutman’a do regulaminowych wymogów Sędzia Steward jest zobowiązany do zgłoszenia zaniechań sędziemu ringowemu oraz Delegatowi Technicznemu.

25 Ring Inspektor

 1. Rolę Ring Inspektora pełni dedykowany sędzia PUB wyznaczony przez Delegata Technicznego zawodów.
 2. Do obowiązków Ring Inspektora należy:
 1. monitorowanie pracy sekundantów w narożniku zawodnika polegające na sprawdzaniu ilości sekundantów w narożniku, na podeście poza linami oraz na schodkach ringu,
 2. monitorowanie pracy sekundantów w narożniku zawodnika polegające na dopilnowaniu, aby sekundanci nie wchodzili do środka, na podest i schodki ringu wcześniej niż zabrzmi gong kończący rundę oraz aby rozpoczęli opuszczanie podestu wewnątrz, poza linami ringu oraz schodków ringu z chwilą gdy zabrzmi sygnalizacja sędziego czasowego na 10 sekund przed końcem przerwy oraz początkiem kolejnej rundy,
 3. monitorowanie pracy sekundantów w narożniku a w szczególności cutman’a przy tamowaniu krwawienia i ograniczaniu obrzęków, zgodności użytych środków hemostatycznych (roztwór adrenaliny 1:1000) oraz ilości wazeliny do zabezpieczenia twarzy zawodnika.
 1. W przypadku niedostosowania się sekundantów lub cutman’a do regulaminowych wymogów Ring Inspektor jest zobowiązany do zgłoszenia zaniechań sędziemu ringowemu oraz Delegatowi Technicznemu.

26 Sekundant

 1. Sekundantem może być każda osoba fizyczna, przy czym przynajmniej jeden z sekundantów powinien posiadać prawo nauczania boksu (minimum jedna osoba w narożniku).
 2. Liczba sekundantów nie może przekroczyć czterech. Dla celów Regulaminu słowo sekundant obejmuje wszystkie osoby asystujące bokserowi w trakcie walki, w tym cutman’a,  z zastrzeżeniem że tylko jeden z nich może przebywać wewnątrz ringu podczas przerw między rundami, dwóch na podeście na zewnątrz lin oraz jeden na ​podłodze.
 3. Sekundanci muszą wykonywać polecenia sędziego ringowego lub Delegata Technicznego. W trakcie rund muszą zachowywać się zgodnie z Regulaminem. Naruszenie jakiegokolwiek artykułu Regulaminu przez sekundantów może doprowadzić do ostrzeżenia zawodnika, a w rażących przypadkach do usunięcia sekundanta z narożnika i okolic ringu.
 4. W czasie trwania walki żaden z sekundantów nie może pozostać na podłodze ringu (zewnątrz lub wewnątrz lin), a także na schodkach ringu; na komendę podaną przez spikera „ring wolny” musi niezwłocznie opuścić ring zabierając krzesełko, ręcznik, wiadro, butelkę z wodą itp. Po opuszczeniu ringu powinien zająć miejsce na krzesełku.
 5. Sekundant podczas pracy w narożniku powinien posiadać ręcznik dla swojego zawodnika. Ma prawo poddać swojego zawodnika poprzez wejście na ring z ręcznikiem w ręce, zwrócenie uwagi sędziego ringowego na siebie i zasygnalizowanie chęci zakończenia pojedynku, jeżeli uważa że jego zawodnik nie jest w stanie kontynuować walki z wyjątkiem, gdy sędzia wylicza zawodnika.
 6. Sekundanci nie mogą dotykać ringu podczas walki, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 5.
 7. Miejsce siedzące dla sekundanta powinno znajdować się 0,5-1m od narożnika ringu, którego nie może opuścić – nawet jeżeli nie zgadza się z decyzjami sędziego ringowego.
 8. Sekundantowi nie wolno wrzucać żadnych przedmiotów na ring, aby zademonstrować, że się nie zgadza z decyzją sędziego. Nie wolno mu również kopać krzesła, butelki z wodą ani prezentować innego zachowania uważanego za niesportowe.
 9. Sekundant w narożniku ma prawo używać wody tylko w przezroczystej butelce, a w przypadku rozcięć stosować adrenalinę roztwór 1:1000, wazelinę, worki z lodem, tzw. żelazko, waciki oraz patyczki bawełniane.
 10. Nie dopuszcza się używania kolorowych butelek lub bidonów, których zawartość nie jest widoczna.
 11. Na ringu i w Field of Play zabrania się korzystania z komunikacyjnych urządzeń elektronicznych takich jak telefon komórkowy, krótkofalówka, smartphone, zestaw słuchawkowy, walkie- talkie itp.
 12. Zawodnikowi nie wolno podawać tlenu lub innego typu inhalatorów.
 13. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Delegat Techniczny lub sędzia ringowy zwraca sekundantowi uwagę. W przypadku powtórzenia się naruszeń sekundant otrzymuje ostrzeżenie i zostaje usunięty poza Field of Play, ale wolno mu pozostać w miejscu odbywania się zawodów.

27  Cutman

 1. Rolą cutman’a podczas pracy w ringu jest tamowanie krwawienia oraz ograniczanie obrzęków. Poza ringiem do roli cutman’a należy przygotowanie/ bandażowanie (taping) rąk zawodnika, chyba że powierzono tę funkcję innej osobie. Dodatkowo cutman dba o zabezpieczenie twarzy pięściarza wazeliną (prewencja urazowa).
 2. Cutman reaguje jedynie podczas przerw między rundami oraz w przypadku knockout’u zawodnika służy pomocą lekarzowi oraz zespołowi ratunkowemu.
 3. W uzasadnionych okolicznościach cutman może wejść do ringu i opatrywać zawodnika od wewnętrznej strony ringu, wówczas główny sekundant ma obowiązek opuszczenia ringu i wyjścia poza liny.
 4. Cutman zobowiązany jest do stosowania maksymalnej sterylności podczas swojej pracy i powinien używać lateksowych rękawiczek. Jako jedyny dopuszczalny środek hemostatyczny używany przez cutman’a uważa się roztwór adrenaliny 1:1000. Wazelina stosowana do zabezpieczania twarzy powinna być przeźroczysta, niedopuszczalne jest mieszanie jej z adrenaliną i tworzenia kremowej (białej) emulsji.

28  Ring Announcer (speaker/spiker)

 1. Przed rozpoczęciem walki spiker ogłasza/informuje o rodzaju walki, kategorii wagowej, czasie trwania walki, nazwiskach pięściarzy, przynależności promotorskiej, ich wadze, rekordach i nazwiskach sędziów.
 2. Ogłasza numer poszczególnej rundy tuż przed jej rozpoczęciem.
 3. Ogłasza wynik w ringu i zwycięzcę walki, po otrzymaniu stosownych informacji od Delegata Technicznego.
 4. W zawodach międzynarodowych powinien mówić w języku angielskim, znać w pełni zasady Regulaminu, posiadać doświadczenie jako spiker imprez sportowych.
 5. Nie dopuszcza się, aby speaker ogłaszał wynik walki inny niż na podstawie otrzymanych informacji od Delegata Technicznego. Podczas zawodów spikerowi nie wolno też publicznie wyrażać negatywnych opinii na temat jakichkolwiek uczestników zawodów, w szczególności zawodników i sędziów.
 6. W przypadkach wskazanych w ust. 5 PUB zachowuje prawo niedopuszczenia spikera do prowadzenia zawodów boksu zawodowego. Za naruszenie Regulaminu odpowiada Promotor jak za własne działania.

29  Postępowanie w przypadku sporu

 1. W przypadku zaistnienia sporu dotyczący wykonywania umowy pomiędzy zawodnikiem a jego Menedżerem lub Promotorem, na pisemny wniosek Menedżera lub Promotora, PUB może zawiesić prawa wynikające z licencji zawodniczej.
 2. Wniosek o zawieszenie praw wynikających z licencji zawodniczej powinien zostać złożony w ciągu 7 dni od dnia powstania sporu lub dowiedzenia się przez wnioskodawcę o zdarzeniu, które stanowi źródło tego sporu.
 3. Zawieszenie praw z licencji zawodniczej, o którym mowa w ust. 1 wygasa automatycznie, jeżeli:
  1. wnioskujący o zawieszenie Menedżer lub Promotor w terminie 14 dni daty wniosku nie wystąpi do Sądu Arbitrażowego PUB (o ile umowa zawiera zapis na ten Sąd) albo właściwego sądu powszechnego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zapłatę lub ustalenie istnienia prawa lub stosunku prawnego,
  2. Sąd Arbitrażowy PUB albo właściwy sąd powszechny oddali lub odrzuci wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia Menedżera lub Promotora,
  3. Menedżer lub Promotor cofnie wniosek o zawieszenie praw z licencji zawodniczej,
  4. roszczenia pieniężne Menedżera lub Promotora zostaną zabezpieczone poprzez wpłatę na rachunek PUB kwoty stanowiącej równowartość roszczeń bez odsetek za opóźnienie.
 4. PUB nie ma prawa swobodnie dysponować środkami, o których mowa w ust. 2 lit. d). Wpłata następuje po zawarciu z PUB umowy depozytu nieprawidłowego.
 5. W przypadku określonym w ust. 3 lit. b) PUB może utrzymać zawieszenie zawodnika, jeżeli z postanowienia oddalającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia będzie wynikało, że odpowiednio Sąd Arbitrażowy PUB albo właściwy sąd powszechny uznał roszczenia Menedżera lub Promotora za uprawdopodobnione, a oddalenie wniosku nastąpiło z przyczyn formalnych lub w z powodu braku interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia.

30  Badania antydopingowe

 1. W walkach o tytuł obowiązkowo przeprowadza się badanie antydopingowe obu zawodników.
 2. W walkach rankingowych PUB może zlecić przeprowadzenie badań antydopingowych laboratorium licencjonowanemu przez WADA, z którym została zawarta umowa o współpracy.
 3. PUB ma prawo przeprowadzić badania antydopingowe podczas dowolnie wybranych zawodów. Delegat techniczny w porozumieniu z komisarzami wyznaczonymi do pobrania próbek do badania dokonuje wyboru walki albo walk, których uczestnicy mają być poddani badaniu antydopingowemu.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 koszty badania antydopingowego ponosi Promotor.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2-3 koszty badania antydopingowego ponosi PUB. Jednak w przypadku pozytywnego wyniku badania, tj. potwierdzenia naruszenia przez zawodnika norm antydopingowych, Promotor jest zobowiązany zwrócić PUB poniesione koszty badania w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wyniku badania. Promotor zostaje zwolniony z obowiązku zwrotu kosztów, jeżeli w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, koszty te zostaną pokryte przez zawodnika lub osobę trzecią.

31  Zasady współzawodnictwa w boksie

 1. Z zastrzeżeniem szczególnych przepisów Regulaminu lub Statutu, PUB stosuje powszechnie przyjęte zasady współzawodnictwa w boksie.
 2. Walki kobiet i mężczyzn organizowane są na tych samych zasadach, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu lub Statutu albo regulacji stosowanych przez właściwą międzynarodową federację boksu zawodowego w odniesieniu do walk nadzorowanych przez taką federację.
 3. W celu utrwalenia wyników walk bokserskich PUB i sędziowie PUB korzystają z formularzy dostarczanych przez portal statystyczny BoxRec (www.boxrec.com). 
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie PUB stosuje zasady przyjęte w Wytycznych Regulacyjnych i Regulaminie Ogólnym (Regulatory Guidelines and Rules for All) Stowarzyszenia Komisji Bokserskich (Association of Boxing Commissions) (https://www.abcboxing.com/abc-regulatory-guidelines/). 

KONTO BANKOWE:
PL46109010560000000146810463

ADRES

ul. Belwederska 23,
00-761 Warszawa,
POLSKA

PREZES: Jarosław Kołkowski
SEKRETARZ GENERALNY: Paulina Pietras

Email: biuro@polskauniaboksu.pl

MEDIA

FACEBOOK

POLSAT SPORT