Zgoda RODO

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Polska Unia Boksu,  ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000854501, NIP: 7010994856 następujących danych osobowych:

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Pesel
 4. Numer dowodu osobistego

w celu uzyskania licencji, zawarcia umowy.

Ponadto oświadczam iż:

 1. zostałem poinformowany/a, iż administratorem ww. danych jest Stowarzyszenie Polska Unia Boksu, ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa , e-mail: biuro@polskauniaboksu.pl ;
 2. przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. zostałem/łam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jeżeli inne przepisy tego nie ograniczają;
 4. przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do wykonania wskazanych celów;
 5. zostałem/łam poinformowany/a, że odbiorcami moich danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do danych jedynie na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
 6. zostałem/łam poinformowany/a o prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;
 7. zostałem/łam poinformowany/a, że administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
 8. administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz czynności profilowania wobec powyższych danych.

KONTO BANKOWE:
PL46109010560000000146810463

ADRES

ul. Belwederska 23,
00-761 Warszawa,
POLSKA

PREZES: Jarosław Kołkowski
SEKRETARZ GENERALNY: Paulina Pietras

Email: biuro@polskauniaboksu.pl

MEDIA

FACEBOOK

POLSAT SPORT