REGULAMIN MEDYCZNY

§1 Postanowienia ogólne

 1. Określone poniżej zasady dotyczące zdarzeń medycznych podczas zawodów/gal bokserskich nie mają charakteru wytycznych a są jedynie zaleceniami mającymi na celu usystematyzowanie postępowania personelu medycznego.
 2. Ostateczne decyzje dotyczące postępowania medycznego są podejmowane przez personel medyczny indywidualnie i niezależnie, w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną.

§2 Gale bokserskie

 1. W przypadku konieczności interwencji zespołu ratownictwa medycznego i/ lub lekarza podczas trwania gali, zasady postępowania w/w osób są zgodne z aktualną wiedzą medyczną, zostają podjęte w sposób indywidualny i nie podlegają sugestiom ani naciskom osób trzecich.
 2. W przypadku prób wywierania nacisku na  personel medyczny przez zawodników i osoby z nimi związane celem podejmowania decyzji niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną i mogących w sposób pośredni lub bezpośredni szkodzić zawodnikowi, Kierownik zawodów ma prawo do nałożenia na w/w osoby kar od finansowych do wykluczenia z udziału w gali włącznie.
 3. Udział w galach bokserskich mogą wziąć wyłącznie zdrowi zawodnicy, bez czynnych kontuzji uniemożliwiających udział w walce.
 4. Każdy zawodnik biorący udział w walce bokserskiej zobowiązany jest dostarczyć aktualne i niezbędne badania lekarskie z kwalifikacją do czynnego uprawiania sportu wyczynowego wystawioną przez uprawnionego lekarza sportowego.
 5. Zawodników występujących na galach nadzorowanych przez Stowarzyszenie Polska Unia Boksu obowiązują następujące badania lekarskie:
  • Krew – grupa krwi – jednorazowo
  • Badanie ogólne krwi – ważne 1 rok
  • HIV – ważne 30 dni
  • Żółtaczka Hbs – ważne 1 rok
  • Żółtaczka HCV – ważne 1 rok
  • EKG wraz z opisem – ważne 1 rok
  • Pełne badanie okulistyczne – ważne 1 rok
  • MRI/MRA wraz z opisem – ważne 1 rok
  • Badanie ogólne wystawione przez lekarza na podstawie powyższych badań na druku stowarzyszenia, który jest załącznikiem do regulaminu – ważne 1 rok, jednak nie dłużej niż którekolwiek z powyższych badań (poza badaniem HIV)
  • Dodatkowo Stowarzyszenie może poprosić o ogólne badanie neurologiczne
  • W przypadku kobiet wymaganym badaniem jest: test ciążowy – ważny 2 tygodnie.
 6. Wszyscy zawodnicy podlegają indywidualnej ocenie lekarskiej przez lekarza zawodów przed rozpoczęciem zawodów. O miejscu i terminie badania lekarskiego poinformuje Promotor gali w porozumieniu z Kierownikiem zawodów.
 7. Zdolność zawodnika do udziału w zawodach zostaje potwierdzona przez lekarza przez przybicie pieczątki w wyznaczonym miejscu w protokole zawodów.
 8. Kierownik zawodów lub Lekarz zawodów może odmówić udziału w walce zawodnikowi w przypadku stwierdzenia braku niezbędnej dokumentacji medycznej lub nieprawidłowości w stanie zdrowia uniemożliwiających bezpieczny udział w walce.
 9. Podczas trwania zawodów Stowarzyszenie Polska Unia Boksu zapewnia obecność lekarza, a Promotor zapewnia obecność zespołu ratownictwa medycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zawodów.
 10. Podczas trwania walk lekarz i zespół ratownictwa medycznego znajdują się w wyznaczonych przed galą miejscach, które umożliwiają natychmiastowe podjęcie interwencji w przypadku uszkodzenia ciała zawodnika.
 11. Promotor każdorazowo zapewnia personelowi medycznemu łatwy i nieograniczony dostęp do telefonu.
 12. Pomocy poszkodowanemu w przypadku zaistniałej kontuzji udziela obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego, stanowiący zabezpieczenie zawodów.
 13. W uzasadnionych przypadkach pomoc jest również udzielana przez lekarza zwodów.
 14. Lekarz zawodów sporządza niezbędną dokumentację z zaistniałego zdarzenia w protokole zawodów dostarczonym przez Stowarzyszenie Polska Unia Boksu.
 15. W przypadku kontuzji lub zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu zawodnika obowiązują procedury jak w punkcie III i IV.
 16. Zespół ratownictwa medycznego biorący udział w zabezpieczeniu zawodów powinien mieć doświadczenie w zabezpieczeniu urazów, w tym urazów sportowych oraz urazów głowy.
 17. Lekarz biorący udział w zabezpieczeniu zawodów powinien mieć doświadczenie w udzielaniu pomocy po urazach sportowych i być w stanie szybko oraz sprawnie określić zdolność zawodnika do dalszego udziału w walce po doznanym urazie.

§3 Kontuzje

 1. W przypadku wystąpienia kontuzji sędzia ma prawo wstrzymać walkę na łączny czas maksymalnie do 5 minut.
 2. W czasie wstrzymania walki lekarz zawodów dokonuje niezbędnych oględzin poszkodowanego zawodnika celem określenia możliwości dalszego udziału poszkodowanego w walce. Do momentu podjęcia decyzji o przerwaniu walki, lekarzowi nie wolno opatrywać zawodnika.
 3. Decyzja lekarza zostaje poprzedzona oceną stanu zdrowia poszkodowanego w oparciu o aktualną wiedzę medyczną.
 4. Po usłyszeniu opinii lekarza sędzia ringowy podejmuje niezależną decyzję o kontynuacji lub przerwaniu walki.
 5. W przypadku stwierdzenia braku możliwości kontunuowania walki przez jednego z zawodników ustalenie rozstrzygnięcia walki należy do sędziego ringowego i odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu.
 6. W przypadku braku możliwości określenia zdolności poszkodowanego do dalszego udziału w walce przez lekarza lub w przypadku braku możliwości podjęcia dalszej walki przez łączny czas powyżej 5 minut poszkodowanego uznaje się za niezdolnego do dalszej walki.
 7. W przypadku zaistnienia sytuacji jak w punkcie 6 decyzję o przerwaniu walki podejmuje sędzia ringowy.
 8. Wystąpienie kontuzji zostaje opisane przez lekarza zawodów w protokole medycznym dostarczonym przez Stowarzyszenie Polska Unia Boksu.
 9. Udzielenie pomocy poszkodowanemu następuje przez zespół ratownictwa medycznego, stanowiący zabezpieczenie zawodów.
 10. Lekarz zawodów może brać udział w udzieleniu pomocy poszkodowanemu jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 11. Poszkodowany może odmówić uzyskania pomocy od personelu medycznego i doraźnie zaopatrzyć kontuzję we własnym zakresie, z ewentualną pomocą osób mu towarzyszących.

§4 Urazy głowy z utratą świadomości

 1. W przypadku urazów głowy z utratą przytomności powyżej 10 sekund należy bezwzględnie przerwać walkę i poprosić o pomoc personel medyczny.
 2. Pomocy poszkodowanemu w zaistniałej sytuacji udziela obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego, stanowiący zabezpieczenie gali.
 3. W uzasadnionych przypadkach pomoc jest również udzielana przez lekarza zwodów.
 4. Lekarz zawodów sporządza niezbędną dokumentację z zaistniałego zdarzenia w protokole zawodów dostarczonym przez Stowarzyszenie Polska Unia Boksu.
 5. Po otrzymaniu ciosu nokautującego zawodnik nie powinien walczyć przez okres 4 tygodni w przypadku TKO i 6 tygodni w przypadku KO.
 6. W przypadku dwóch nokautów w przeciągu 3 miesięcy przerwa powinna wynieść kolejne 3 miesiące.
 7. W przypadku 3 nokautów w przeciągu jednego roku przerwa powinna wynieść 12 miesięcy,
 8. Przedstawiony czas jest minimalnym czasem niezbędnym do rekonwalescencji poszkodowanego.
 9. Powrót do walk po nokaucie każdorazowo powinien być poprzedzony kwalifikacją uprawnionego lekarza.
 10. Badanie lekarskie bezwzględnie należy uzupełnić o badanie MRI/MRA.
 11. W uzasadnionych przypadkach przed powrotem do walk konieczna może się okazać konsultacja lekarza neurologa i dodatkowe badania obrazowe.
 12. W uzasadnionych przypadkach przerwa w udziale w walkach może zostać wydłużona przez lekarzy prowadzących zawodnika.
 13.  W trakcie trwania przerwy zawodnik jest zobowiązany do całkowitego zaprzestania udziału w zawodach obejmujących wszystkie sporty walki. 
 14.  W przypadku stwierdzenia naruszenia punktu 13 Stowarzyszenie Polska Unia Boksu rezerwuje sobie prawo do zawieszenia zawodnika.

 

Opracowanie: Stowarzyszenie Polska Unia Boksu
Zespół lekarzy:
lek. Mahdi Al- Jeabory
lek. Michał Boruciński

KONTO BANKOWE:
PL46109010560000000146810463

ADRES

ul. Belwederska 23,
00-761 Warszawa,
POLSKA

PREZES: Jarosław Kołkowski
SEKRETARZ GENERALNY: Paulina Pietras

Email: biuro@polskauniaboksu.pl

MEDIA

FACEBOOK

POLSAT SPORT