Regulamin Sądu Arbitrażowego

REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO STOWARZYSZENIA „POLSKA UNIA BOKSU”

 

 1. Sąd Arbitrażowy działa w oparciu o przepisy statutu PUB oraz na podstawie przepisów regulaminów PUB, jeżeli przepisy te przekazują Sądowi określone kompetencje.
 2. W sprawach nieuregulowanych w statucie i regulaminach do rozstrzygania sporów przez trybunał (arbitrów lub arbitra) Sądu Arbitrażowego stosuje się przepisy Części Piątej ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Postępowania przed Sądem Arbitrażowym oraz działającymi pod jego auspicjami trybunałami prowadzone są w oparciu o poniższą tabelę opłat:
  1. wniosek o wszczęcie jakiegokolwiek postępowania przed Sądem Arbitrażowym, w szczególności odwołania od Decyzji Komisji Dyscyplinarnej – 1000 PLN;
  2. bezzwrotna opłata administracyjna za wszczęcie postępowania spornego przed trybunałem Sądu Arbitrażowego – 1000 PLN;
  3. stałe wynagrodzenie Prezesa Sądu Arbitrażowego za czynności podejmowane w ramach postępowań, o których mowa pod lit. a) – 5000 PLN;
  4. stałe wynagrodzenia Sekretarza Sądu Arbitrażowego za czynności podejmowane w ramach postępowań, o których mowa pod lit. a) – 3000 PLN;
  5. zaliczki na koszty postępowania i wynagrodzenie arbitrów, członków trybunałów działających pod auspicjami Sądu Arbitrażowego
   1. 15% wartości przedmiotu sporu, lecz nie mniej niż 30.000 PLN w sprawach, w których wartość ta nie przekracza 500.000 PLN;
   2. 10% wartości przedmiotu sporu w sprawach, w których wartość ta przekracza 500.000 PLN i nie przekracza kwoty 1.000.000 PLN;
   3. 5%, wartości przedmiotu sporu, lecz nie mniej niż 100.000 PLN i nie więcej niż 300.000 PLN w sprawach, w których wartość ta przekracza 1.000.000 PLN.
 4. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekroczy 10.000.000 PLN zaliczki, o których mowa w pkt. 3 lit. e) będą ustalane indywidualnie ze stronami postępowania, ale nie mogą być niższe niż 300.000 PLN.
 5. O kosztach postępowania orzeka odpowiednio Sąd Arbitrażowy albo trybunał działający pod auspicjami Sądu z zachowaniem zasad określonych w pkt. 6.
 6. Koszty postępowania ponosi strona przegrywająca. W przypadku ugody koszty ponoszone są przez obie strony w częściach równych – także w sytuacji, w której stroną postępowania jest organ PUB. Zaliczki na koszty postępowania i wynagrodzenie arbitrów są wpłacane przez obie strony w częściach równych. W przypadku odmowy zapłaty zaliczki przez jedną ze stron poniesie ona pełne koszty postępowania niezależnie od wyniku rozstrzygnięcia sprawy co do meritum.

KONTO BANKOWE:
PL46109010560000000146810463

ADRES

ul. Belwederska 23,
00-761 Warszawa,
POLSKA

PREZES: Jarosław Kołkowski
SEKRETARZ GENERALNY: Paulina Pietras

Email: biuro@polskauniaboksu.pl

MEDIA

FACEBOOK

POLSAT SPORT