STATUT

Polskiej Unii Boksu

STATUT

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

§1

 1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Polska Unia Boksu, zwane dalej PBU lub Stowarzyszeniem.
 2. W stosunkach międzynarodowych PBU może używać nazwy Polish Boxing Union.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§3

 1. PBU działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. PBU może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest to związane z realizacją jego zadań statutowych lub przynależnością do organizacji międzynarodowych.
 3. Postanowienia ust. 2 w żaden sposób nie ograniczają działalności zawodników, sędziów, menadżerów i promotorów boksu, będących członkami PBU lub działających na podstawie licencji PBU.

§4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

§5

Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy prawa, statut i regulaminy uchwalane przez właściwe władze PBU.

Rozdział II. Cele

§6

Działalności PBU przyświecają następujące cele:

 1. promocja i popularyzacja boksu jako widowiskowej i uczciwej dyscypliny sportowej,
 2. dbałość o zdrowie i odpowiednie przygotowanie sportowe zawodników,
 3. ujednolicenie zasad organizacji zawodów (gal) bokserskich,
 4. podwyższanie poziomu sportowego i organizacyjnego zawodów (gal) bokserskich,
 5. wypracowanie standardów reprezentacji zawodników przez ich menadżerów i promotorów,
 6. zapobieganie sporom i polubowne rozstrzyganie sporów pomiędzy zawodnikami, menadżerami i promotorami,
 7. wzmocnienie pozycji polskiego boksu na arenie międzynarodowej.

§7

Cele, o których mowa w § 6 realizowane są w szczególności przez:

 1. wypracowanie systemu licencyjnego dla zawodników, w ramach którego otrzymanie licencji zawodniczej i tym samym dopuszczenie do udziału w zawodach sportowych będzie oparte na dokładnej analizie stanu zdrowia zawodnika,
 2. zapewnienie profesjonalnej i obiektywnej weryfikacji stanu zdrowia bokserów,
 3. rygorystyczne przestrzeganie zasad organizacji walk w poszczególnych kategoriach wagowych oraz osiągania przez zawodników przepisanych limitów wagi ciała,
 4. upowszechnienie obowiązku badań antydopingowych,
 5. opracowanie jednolitego regulaminu organizacji zawodów, określającego m.in. minimalne wymogi techniczne gali oraz zasady składania protestów dotyczących błędów formalnych, mających wpływ na rezultat walki, przy uwzględnieniu specyfiki dyscypliny i dbałości o pewność wyniku sportowego,
 6. organizację szkoleń dla sędziów ringowych (referees), sędziów punktowych (judges), sędziów czasowych (timekeepers i knockdown keepers), kierowników zawodów (supervisors) i delegatów medycznych (ringside phisicians),
 7. opracowanie zasad etyki menadżera i promotora bokserskiego,
 8. ustalenie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej członków PBU, zawodników, menadżerów, promotorów, sędziów ringowych, sędziów punktowych, sędziów czasowych, kierowników zawodów i lekarzy zawodów,
 9. stworzenie mechanizmów rozstrzygania sporów pomiędzy zawodnikami, menadżerami i promotorami.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§8

 1. Członkami PBU mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.
 3. PBU może być członkiem związku sportowego lub polskiego związku sportowego.

§9

 1. Zwyczajnym członkiem PBU może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację, obejmującą co najmniej:
  • imię i nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość członka, adres zamieszkania oraz adres e-mail,
  • wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego albo wspierającego,
  • zgodę na opłacanie składek członkowski lub innych opłat na rzecz PBU ustanawianych uchwałą Walnego Zebrania Członków lub – w przypadku członków wspierających – ponoszenie zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • zobowiązanie do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • zobowiązanie do niepodejmowania działalności konkurencyjnej wobec PBU,
  • opis działalności związanej z boksem, nie krótszej niż 3 lata.
 2. Przystąpienie do Stowarzyszenia wymaga uchwały Zarządu, podejmowanej nie później niż w ciągu 21 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd, w drodze uchwały podjętej większością ⅔ głosów może odstąpić o wymogu, określonego w ust. 1 lit. f).
 3. Członkami Stowarzyszenia nie mogą być osoby:
  1. niespełniające wymagań, określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 zd. 2,
  2. uznane prawomocnie winnymi popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, choćby nie nastąpiło skazanie albo skazanie uległo zatarciu,
  3. w stosunku, do których została podjęta uchwała, o której mowa w ust. 4,
  4. pozbawione członkostwa PBU w wyniku przeprowadzonego postępowania dyscyplinarnego.
 4. Walne Zebranie Członków może uchylić decyzję Zarządu o przyjęciu do Stowarzyszenia nowego członka. Uchwała uchylająca decyzję Zarządu powinna być podjęta większością ⅔ ogólnej liczby głosów i wymaga uzasadnienia.
 5. Uchwała członków-założycieli o powołaniu Stowarzyszenia i przyjęciu Statutu zastępuje w przypadku tych członków deklarację, o której mowa w ust. 1.
 6. Członkami Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie mogą być również cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą być członkami Stowarzyszania, co nie wyklucza możliwości uzyskania przez nie licencji zawodniczej na zasadach określonych we właściwym regulaminie.

§10

 1. Członkiem wspierającym PBU może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio do przystąpienia członków wspierających.

§11

Walne Zebranie Członków może przyznać tytuł członka honorowego osobie fizycznej lub prawnej szczególnie zasłużonej dla rozwoju lub popularyzacji boksu w Polsce. Uchwała podejmowana jest większością ¾ ogólnej liczby głosów.

§12

Członkom zwyczajnym PBU przysługuje:

 1. prawo głosu w sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków, przy czym każdemu członkowi przysługuje 1 głos,
 2. bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 3. prawo korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. prawo udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. prawo zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

§13

 1. Do członków wspierających i honorowych stosuje się postanowienia § 12 lit. c)-e).
 2. Członkom honorowym przysługuje bierne prawo wyborcze w wyborach do Komisji Dyscyplinarnej i Sądu Arbitrażowego.
 3. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie wspierający są zobowiązani wyłącznie do tych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, które zadeklarowali w chwili przystąpienia.

§14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą:
  1. rezygnacji z członkostwa,
  2. utraty zdolności do czynności prawnych,
  3. wykreślenia z właściwego rejestru osób prawnych,
  4. śmierci,
  5. uprawomocnienia się orzeczenia sądu uznającego członka PBU za winnego przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, choćby nie doszło do skazania,
  6. uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o wykluczeniu członka z PBU.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu z chwilą:
  1. podjęcia przez Zarząd uchwały stwierdzającej zaleganie przez członka ze świadczeniami na rzecz PBU,
  2. podjęcia przez Zarząd uchwały o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego z powodu innego niż określone pod lit. a) naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz PBU,
  3. wydania przez sąd nieprawomocnego orzeczenia uznającego członka PBU za winnego przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, choćby nie doszło do skazania,
  4. wydania nieprawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o wykluczeniu członka z PBU
   –   na okres trwania przyczyny zawieszenia.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1 Zarząd podejmuje uchwałę potwierdzającą zaistnienie faktu skutkującego ustaniem członkostwa. Od uchwały nie przysługuje odwołanie.
 4. Od uchwały, o której mowa w ust. 2 lit. a) członkowi PBU przysługuje odwołanie do Sądu Arbitrażowego.
 5. Ustanie przyczyny zawieszenia powoduje przywrócenie członkowi jego praw z mocy niniejszego Statutu.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Komisja Dyscyplinarna,
 5. Sąd Arbitrażowy.

§16

 1. Członkowie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 4 lata.
 2. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez 3 kolejne kadencje.
 3. Z zastrzeżeniem § 24 ust. 2, funkcje w wybieralnych władzach Stowarzyszenia nie mogą być łączone.
 4. Mandat członka wybieralnych władz Stowarzyszenia wygasa z chwilą:
  1. rezygnacji,
  2. odwołania z funkcji przed upływem kadencji,
  3. utraty członkostwa w PBU z przyczyn określonych w § 14 ust. 1,
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBU za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
 5. W przypadku zawieszenia członkostwa w PBU zgodnie z § 14 ust. 2 zawieszeniu ulega także mandat członka wybieralnych władz Stowarzyszenia. Postanowienia § 14 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków

§17

 1. Najwyższą władzą PBU jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia ostatniego roku obrotowego.
 4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej ⅓ ogólnej liczby zwyczajnych członków PBU.
 5. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpisu odpowiedniej uchwały Komisji Rewizyjnej lub pisemnego wniosku uprawnionych członków Stowarzyszenia.
 6. W przypadku niezwołania zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w ust. 3 lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w ust. 5, takie Walne Zebranie może zwołać Komisja Rewizyjna.
 7. Walne Zebranie Członków zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej PBU lub wysłanie zawiadomień na adresy e-mail, podane w deklaracjach członkowskich.

§18

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej i Sądu Arbitrażowego,
  2. uchwalanie zmian Statutu,
  3. zatwierdzanie regulaminów uchwalanych przez pozostałe władze Stowarzyszenia,
  4. ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
  5. zatwierdzanie ustalanych przez Zarząd zasad zwrotu kosztów oraz diet dziennych dla członków pozostałych wybieralnych władz PBU,
  6. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
  7. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,
  8. udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie kadencji,
  9. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
  10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, z zastrzeżeniem ust. 3,
  11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wskazanych w Statucie oraz nienależących do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.
 2. Sprawy, o których mowa w ust. 1 lit. f)-i), nie mogą być przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 3. Regulaminy, o których mowa w ust. 1 lit. c) i zmiany do nich obowiązują od chwili ich uchwalenia przez właściwe władze Stowarzyszenia. Odmowa ich zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków ma skutek ex nunc.
 4. Jeżeli w dniu zakończenia likwidacji Stowarzyszenia będzie istniała dotowana przez samorząd terytorialny lub budżet państwa jednostka kulturalno-oświatowa lub muzealna zajmująca się upamiętnieniem historii boksu w Polsce, majątek PBU zostanie przekazany na rzecz takiej jednostki.
 5. Koszty zwołania i odbycia Walnego Zebrania Członków ponosi Stowarzyszenie. Członkom PBU nie przysługuje zwrot kosztów ani żadne inne świadczenia w związku z udziałem w obradach Walnego Zebrania.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
 7. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może zarządzić tajne głosowanie w sprawie wyboru członków pozostałych władz Stowarzyszenia.
 8. Uchwały w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmowane są jednomyślnie przy obecności co najmniej ⅔ ogólnej liczby zwyczajnych członków PBU.
 9. Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, na mocy uchwały podjętej większością ⅔ ogólnej liczby głosów. Członkowi Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, którego dotyczy uchwała, przysługuje odwołanie do Sądu Arbitrażowego.

Zarząd

§19

 1. Zarząd kieruje działalnością PBU i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 1 do 5 osób.
 3. W przypadku Zarządu wieloosobowego w jego skład wchodzi co najmniej Prezes i Dyrektor ds. Sędziowskich.
 4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala szczegółowy podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu. Zarząd może też ustanowić funkcje sekretarza generalnego, dyrektora ds. finansowych, dyrektora ds. sportowych, dyrektora ds. medycznych lub dyrektora ds. komunikacji i powierzyć je osobom niebędącym członkami Zarządu.
 5. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa wraz z jednym z członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W przypadku Zarządu jednoosobowego Stowarzyszenie reprezentuje jedyny członek Zarządu, otrzymujący stanowisko Prezesa z mocy niniejszego Statutu.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

§20

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zapadających bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej ⅔ składu Zarządu.
 2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
 3. Prezes kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym.
 4. Dla ważności zwołania posiedzenia wystarczające jest wysłanie zaproszenia na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej.

§21

 1. Poza sprawami wymienionymi w innych częściach Statutu, do kompetencji Zarządu należy:
  1. zarządzanie majątkiem PBU, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i przygotowywanie sprawozdań finansowych,
  2. ustalanie zasad licencjonowania zawodników, sędziów ringowych, sędziów punktowych, sędziów czasowych i kierowników zawodów, zapewniających m.in. możliwość odwołania od decyzji o odmowie udzielenia licencji do Sądu Arbitrażowego oraz zakładających wyłączność licencji, udzielanych przez PBU,
  3. organizacja szkoleń i konferencji,
  4. ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, w tym opłat licencyjnych,
  5. ustalanie wysokości kar finansowych nakładanych przez Komisję Dyscyplinarną,
  6. zatwierdzanie regulaminów uchwalanych przez Komisję Dyscyplinarną i Sąd Arbitrażowy,
  7. uchwalanie regulaminu organizacji zawodów,
  8. ustalanie list osób lub instytucji uznawanych za uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich i antydopingowych,
  9. ustalanie list instytucji, których licencje są uznawane przez PBU na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  10. opiniowanie lub składanie wniosku o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej w trybie, określonym w § 18 ust. 8,
  11. podejmowanie uchwał w przedmiocie członkostwa Stowarzyszenia w organizacjach międzynarodowych, związkach sportowych lub polskim związku sportowym.
 2. Niezależnie od szczegółowych zasad, ustalonych przez Zarząd, podstawowe warunki udzielenia licencji obejmują:
  1. zobowiązanie do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. pisemną zgodę na poddanie się jurysdykcji Komisji Dyscyplinarnej i Sądu Arbitrażowego, w tym w zakresie istniejących stosunków prawnych, kontraktowych lub deliktowych, pomiędzy licencjobiorcami,
  3. wniesienie opłaty licencyjnej.

Komisja Rewizyjna

§22

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji. W przypadku pierwszego powołania Komisji Rewizyjnej Przewodniczącego wyznaczają członkowie-założyciele.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
 4. Postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio.

§23

Poza sprawami wymienionymi w innych częściach Statutu, do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej i polityki rachunkowości,
 2. ocena pracy Zarządu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,
 4. opiniowanie sprawozdań finansowych przed ich zatwierdzeniem przez Walne Zebranie Członków,
 5. wybór audytora Stowarzyszenia,
 6. składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków, co do udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym,
 7. opiniowanie lub składanie wniosku o odwołanie członka Zarządu w trybie, określonym w § 18 ust. 8.

Komisja Dyscyplinarna

§24

 1. Komisja Dyscyplinarna jest niezależnym organem, powołanym dla zapewnienia przestrzegania przez członków Stowarzyszenia, członków władz wybieralnych, zawodników, sędziów ringowych, sędziów punktowych, sędziów czasowych i kierowników zawodów zasad określonych Statutem, regulaminami i uchwałami władz PBU.
 2. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, którym może być Prezes Zarządu.
 3. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
 4. Postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio.

§25

Poza sprawami wymienionymi w innych częściach Statutu, do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy:

 1. rozpatrywanie protestów, składanych zgodnie z regulaminem organizacji zawodów, o którym mowa w § 21 lit. g),
 2. wszczynanie i prowadzenie postępowań dyscyplinarnych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,
 3. uchwalanie regulaminu postępowania dyscyplinarnego, zapewniającego m.in. możliwość odwołania od orzeczenia o nałożeniu kary dyscyplinarnej do Sądu Arbitrażowego,
 4. opiniowanie odwołań od decyzji Zarządu, o których mowa w § 21 lit. b).

§26

 1. Na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 25 lit. c), Komisja Dyscyplinarna może orzec o:
  1. nałożeniu na członka Stowarzyszenia lub licencjobiorcę kary pieniężnej,
  2. zawieszeniu uprawnień wynikających z licencji na określony czas,
  3. odebraniu licencji,
  4. wykluczeniu członka z PBU,
  5. podaniu informacji o nałożeniu kary do publicznej wiadomości.
 2. Nałożenie kary pieniężnej i podanie informacji o ukaraniu do publicznej wiadomości można łączyć z pozostałymi rodzajami kar.

Sąd Arbitrażowy

§27

 1. Sąd Arbitrażowy rozpatruje odwołania w przypadkach określonych w niniejszym Statucie i regulaminach uchwalanych na jego podstawie.
 2. Sąd Arbitrażowy pełni funkcję administracyjną dla postępowań spornych pomiędzy zawodnikami, menadżerami i promotorami.
 3. W skład Sądu Arbitrażowego wchodzą Prezes i Sekretarz.
 4. Pracami Sądu Arbitrażowego kieruje Prezes tego sądu, powoływany przez Walne Zgromadzenie Członków spośród osób wyróżniających się wiedzą z zakresu pięściarstwa i posiadających wyższe wykształcenie prawnicze.
 5. Koszty działalności Sądu Arbitrażowego, w tym wydatki i diety Prezesa tego sądu, zatwierdza Sekretarz.

§28

 1. Prezes Sądu Arbitrażowego, po zasięgnięciu opinii Sekretarza, przyjmuje regulamin arbitrażowy, określający zasady rozstrzygania sporów, o których mowa w § 27 ust. 2 wraz z tabelą opłat. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
 2. Trybunał ustanowiony na mocy regulaminu arbitrażowego jest sądem polubownym w rozumieniu Części Piątej ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, dla którego Prezes Sądu Arbitrażowego pełni rolę organu nominacji zastępczej (nominating authority) w rozumieniu regulaminu arbitrażowego.
 3. Prezes lub Sekretarz Sądu Arbitrażowego nie mogą pełnić funkcji arbitra ani przewodniczącego Trybunału.
 4. Prezes lub Sekretarz Sądu Arbitrażowego mogą się podejmować mediacji pomiędzy stronami sporu na zasadach z nimi uzgodnionych.

Rozdział V. Majątek I Gospodarka Finansowa

§29

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. opłaty licencyjne,
  3. kary pieniężne nakładane przez Komisję Dyscyplinarną,
  4. opłaty pobierane przez Sąd Arbitrażowy,
  5. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  6. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
  7. inne dochody z majątku stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

KONTO BANKOWE:
PL46109010560000000146810463

ADRES

ul. Belwederska 23,
00-761 Warszawa,
POLSKA

PREZES: Jarosław Kołkowski
SEKRETARZ GENERALNY: Paulina Pietras

Email: biuro@polskauniaboksu.pl

MEDIA

FACEBOOK

POLSAT SPORT